Версия за печат

00393-2017-0004

BG-Нови Искър:

Решение за откриване на процедураРешение номер 540 от дата 06.12.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000689232

BG411, Държавна психиатрична болница Св.Иван Рилски, гр.Нови искър, ул.Христо Ботев № 140, За: Людмила Митова 0885890558 юрист; Росица Байчинска, България 1282, Нови Искър, Тел.: 02 9917267, E-mail: account_kurilo@abv.bg, Факс: 02 4185638

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dpbivanrilski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dpbivanrilski.com/?q=node/41.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – отоплителен сезон 2017/2018 г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставки /периодични/ на газьол за промишлени и комунални цели за отопление; Прогнозно количество: 52 000 литра + 20%. Посочените количества са прогнознии, не задължават Възложителят да ги закупи в пълен обем. Срок за изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването. Място за изпълнение на поръчката – котелната централа на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”, гр.Нови Искър, ул.Христо Ботев № 140. Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на обществената поръчка, разделянето на обособени позиции не е възможно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 96000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоката предмет на настоящата поръчка, а именно газьол за промишлени и комунални цели за отопление е включена в списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, съгласно ПМС 191 от 29.07.2016г. на Министерския съвет, изменено с ПМС 347 от 08.12.2016г. обнародван в бр.99 от 13.12.2016г. на ДВ. На основание чл.79, ал.4 от ЗОП договорът се сключва по правилата на съответната стокова борса.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложителят ще се възползва от разпоредбата на чл.65,ал.1. от ППЗОП и няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, тъй като ще сключва договора на основание чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер 1 % (Един процент) от прогнозната стойност на договора без ДДС , със срок на валидност : срока на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни. 1/ Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция или застраховка- чл.111,ал.5,т. 2 и 3 от ЗОП. ЗАБЕЛЕЖКА : ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЯМА РАЗКРИТА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА. 2.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или застраховката в оригинал .

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Цветеслава Иванова Гълъбова

VIII.2) Длъжност

Директор