Версия за печат

00164-2017-0048

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 128 от дата 05.12.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: инж. Петър Нелов, Марина Иванова,, България 1092, София, Тел.: 02 9220794, E-mail: m.ivanova@mod.bg, Факс: 02 9879693

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Проектиране и изпълнение на обект „1563/ГСМ - Преустройство и обновяване на стационарен склад за ГСМ във в.ф. 24 490 – Асеновград".

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е проектиране, изпълнение на строително- монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор, включващ следните дейности: 1. Изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” в съответствие с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2. Изготвяне на план за управление на строителните отпадъци в обхват и съдържание съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС №277 от 2012 г. (обн. ДВ бр. 89 от 2012 г.), Наредба №7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и Закона за управление на отпадъците. 3. Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки (КСС) за обекта по всички части. 4. Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. 5. Изпълнение на СМР, съгласно изготвения работен инвестиционен проект по т. 1., и включващи всички мероприятия свързани с преустройството на складовия район за ГСМ за осигуряване на необходимите вместимости за съхраняване горива, смазочни материали, складове за техническо имущество и военновременен запас, площадки с навес за извършване на определени манипулации и съответна пътна инфраструктура, с цел нормалното функциониране на служба ГСМ във в.ф. 24 490 – Асеновград. 6. Изпълнение на СМР, съгласно предоставен от Възложителя одобрен работен инвестиционен проект за обект „1563/ВК – Реконструкция на районен водопровод и канал в поделение 24 490 – Асеновград”, само в частта – изграждане на главен клон II и клон 7. 7. Изготвяне на екзекутивна документация в т.ч. на геодезическа снимка на изпълнения обект, в графичен и цифров вид, след завършване на СМР. Районът на предвидения за преустройство и обновяване стационарен склад за гориво и смазочни материали (ГСМ) е с площ около 4850 кв. м. За района на склада за ГСМ липсват инженерно-геоложки данни. Инвестиционният проект за извършване на преустройство и обновяване на стационарния склад за ГСМ се разработва в заданието подобект, както следва: За подобект 1 Преустройство на горивозарядна станция, по части: „Арх.”; „Констр.”; Технолог.”; „Климатиз.”; „Електр."; „ВиК”. „Пожар. безоп.”;„План за безоп. и здраве”; • „План за упр. на строит. отпадъци”;„Сметна докум.”. За подобект 2 Склад за техническо имущество, за подобект 3 Площадка № 1 за складиране на техническо имущество и раздаване на масла, и специални течности, и за подобект 4 - Площадка № 2 за складиране и раздаване на антифриз, по части: „Арх."; „Констр.”; „Технолог.”;„Електр.”.„Пожар. безоп.”;„План за безоп. и здраве”; "План за упр. на строи. отп.”; „Сметна докум.”. За подобект 5 Генерален план и елементи на инженерната инфраструктура, по части: „Инженерно-геоложки доклад“;„Геодезическа“, включваща вертикална планировка и сборен генерален план за проектния складов район за ГСМ; „Ви К”; „Пътна”; „Районно осветление”; „Пожар.безоп.”; „План за безоп. и здраве”; „План за управл.на строит. отпадъци”; „Сметна докум.”. Обхватът на строит. и монт. работи е описан подробно в Заданието за проектиране – Приложение №12 към поканата за участие в т. ч.: демонтаж на съществуващите 4 бр.резервоари, горивопроводна мрежа, приемна шахта, ревиз. шахти и колонки за гориво; монтаж на 5 бр. нови резервоари и 2 бр. колонки за гориво; ремонт на съществ. сграда №33 - полагане хидроиз, топлоиз, подови настилки и нов навес над колонките; изгр. на нова едноет.сграда с 4 броя складови пом.; изгр на 4бр. бет. площадки покрити с навес; изгр. на районен водопровод -629 м; изгр. на пожарогасене в района; изгр. на еднолентов път с шир. 4 м за товар 10 т.; монтаж на нови ел. инст. в подобектите, на районно осветл; изп верт. планир. в района.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изпълнението на поръчката касае един обект, който има самостоятелно експлоатационно предназначение. Отделните подобекти са функционално свързани и не могат да функционират самостоятелно. По тези причини предвидените за изпълнение видове работи по подобекти не биха могли да се разделят в обособени позиции и самостоятелно да бъдат въведени в експлоатация.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 299083 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедура на публично състезание с предмет проектиране и изпълнение на обект „1563/ГСМ - Преустройство и обновяване на стационарен склад за ГСМ във в.ф. 24 490 – Асеновград" е прекратена с Решение 91/04.10.2017 г. на министъра на отбраната на РБ, тъй като няма подадени оферти за участие в процедурата. Първоначално обявените условия не са съществено променени. При така описаните обстоятелства и на основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да проведе процедура на пряко договаряне.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. "Феникс инженеринг груп" ЕООД; 2. "КЗУ ЗЛМК" ЕООД;

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 64 от 31.07.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00164-2017-0025

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпването на обстоятелства по чл. 197, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

министър на отбраната