Версия за печат

00339-2017-0009

BG-Ямбол:

Информация при производство по обжалване

Услуги


І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Мария Караиванова, Мария Паспалджиева, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681439; 046 681410, E-mail: m.karaivanova@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yambol.bg/profile/item/191.


ІI: Информация за обществената поръчка

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00339-2017-0009

ІI.2) Обект на поръчката

Услуги

ІI.3) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Упражняване на строителен надзор по време на строителството на строежи:„Пречиствателна станция за отпадъчни води“, „Довеждаща инфраструктура до пречиствателна станция за отпадъчни води“ и „Реконструкция на Главен Колектор IX и попадащия в трасето водопровод“,представляващи етапи на „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол–изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол – втора фаза“ в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;Осъществяване на инвеститорски контрол по време на строителството при доизграждането и въвеждането в експлоатация и за целия период на пробна експлоатация на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол, в съответствие с изискванията на Възложителя. Всяко действие и/или решение, и/или нареждане, и/или съгласие, и/или сертифициране, и/или одобряване на Изпълнителя в качеството му на инвеститорски контрол, което може да доведе до промяна в цената и/или в срока за изпълнение на Договора за строителство, и/или до допълнителни разходи за Възложителя, следва да получи предварително одобрение от страна на последния;Извършване на оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на всички части на инв. проекти, изготвени при необходимост от изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените изменения по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството, за всеки от строежите, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, вкл.оценка за съответствието и технически контрол на част Конструктивна съгласно чл.142 ал.10 от ЗУТ на изработените инвестиционни проекти, и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие;Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на всички части на инвестиционни проекти, изготвени при необходимост от изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените изменения по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството, и допълване на издадените Разрешения за строеж;Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгл. Наредба № 2 от 2004 г., вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя;Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на строежа от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР;Изготвяне и представяне на Възложителя на Месечни отчети за напредъка на работите за всеки месец от изпълнението на Договора, Доклади за проверено Искане за плащане на Изпълнителя по Договора за строителство, Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договора за строителство,Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договора за СМР,Доклади за проби,Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама,Протоколи от проведени срещи за напредъка,Доклади и становища при поискване от Възложителя;-Инспектиране в периода на пробна експлоатация след постигане на проектните параметри на ПСОВ, изготвяне на необх. документация за въвеждане в експлоатация и заличаване на условията в Разрешението за ползване на ПСОВ след постигане на номинални параметри на оборудването при характеристики на експлоатационния товар,близки до номиналнитепредставяне на Доклад за приключване на периода на пробна експлоатация и постигане на проектните параметри на ПСОВ при експлоатационни условия-Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа;Наблюдение в процеса на пробна експлоатация от издаването на Разрешение за ползване, управление на процесите по отстраняване на дефекти,съдействие на Възложителя за документално и фин. приключване на Договора за СМР;Изготвяне и представяне на Окончателен отчет за изпълнение


IІI: Информация за обжалване

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване


IV: Дата на изпращане на настоящата информация

05.12.2017 г. 


V: Възложител

V.1) Трите имена

Илиана Василева Бицова

V.2) Длъжност

зам.-кмет на община Ямбол, упълномощен със заповед № РД/02-00985/22.12.2015 г. на кмета на общината