Версия за печат

00164-2017-0046

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 126 от дата 29.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий, 3, За: Лазар Узунов, България 1092, София, Тел.: 02 9220654, E-mail: l.uzunov@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pp.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-066.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на обувки и полушуби кожени по обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на обувки и полушуби кожени по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на обувки-боти и половинки; Обособена позиция № 2 - Доставка на обувки летателни черни от лицева кожа; Обособена позиция № 3 - Доставка на полушуби кожени.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 291570 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка е над прага по чл.20, ал.1, т.1, б. "б" от ЗОП. При възлагане на обществени поръчки, възложителите могат да избират свободно открита или ограничена процедура, съгласно чл.73, ал.1 от ЗОП. При откритата процедура всички заинтересовани лица могат да подадат оферти.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренция и до възложителя в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

Министър на отбраната