Версия за печат

00276-2017-0028

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ОП-45-1 от дата 29.11.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, За: Грета Стоева, България 1700, София, Тел.: 02949 3149, E-mail: g.stoeva@bgpost.bg, Факс: 02962 5329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пощенски услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на обслужващи банки на "Български пощи"ЕАД по четири обособени позиции"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Избор на обслужващи банки на „Български пощи” ЕАД по четири обособени позиции” : Обособена позиция № 1- „Левови операции и гаранции“; Обособена позиция № 2 – „Валутни операции и гаранции в чуждестранна валута“; Обособена позиция № 3 – „Влагане на временно свободни парични средства в левове и в чуждестранна валута“; Обособена позиция № 4 – „Обслужване на специални банкови сметки по Наредба № 11 на МТСП и МЗ за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея / 21.12.2005г. (ваучери)“;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата се провежда на основание чл.132 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП. Целта на поръчката е да бъдат избрани четири обслужващи банки, с които да бъде обхваната цялата финансова дейност на дружеството. Възложителят избира провеждането на открита процедура, тъй като не са налице законовите предпоставки за провеждането на другите по вид процедури и освен това при провеждането на открита процедура се постига в най-голяма степен гаранция за спазване на принципите за възлагане на обществените поръчки, посочени в чл.2, ал.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 и т.7 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Деян Стоянов Дънешки

VIII.2) Длъжност

Главен изпълнителен директор