Версия за печат

01044-2017-0002

BG-Смолян:

Решение за откриване на процедураРешение номер АП-03-23-390 от дата 28.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 120068166

BG424, Областна администрация - област Смолян, бул. България 14, За: Адриан Петров - заместник-областен управител, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 60889, E-mail: apetrov@region-smolyan.org, Факс: 0301 62333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sm.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/region-smolyan-477/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Техническа помощ за насърчаване развитието на социалната икономика в Област Смолян и трансграничния район“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Техническа помощ за насърчаване развитието на социалната икономика в Област Смолян и трансграничния район“. Обществената поръчка се състои от следните дейности: Дейност 1: Разработване на методология и извършване на проучване за приноса и ролята на социалната икономика в трансграничния район. Дейност 2: Разработване на франчайзингови модели. Дейност 3: Разработване и издаване на бизнес наръчник за социално предприемачество, вкл. интерактивна интернет версия. Дейност 4: Организиране на еднодневна конференция на общините. Дейност 5: Организиране на съвместен българо-гръцки форум за социално предприемачество. Дейност 6: Организиране на два информационни дни за разпространение на информация сред местния бизнес и социалните предприятия.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект „Насърчаване междурегионалното развитие на социални предприятия“ (“I see: Interregional Social Enterprise Empowerment“) (наричан по-нататък за краткост „проекта“), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. На основание чл. 178, ал. 5 от ЗОП и във връзка с обстоятелството, че обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги, Възложителят не е длъжен да мотивира изрично невъзможността за такова разделяне.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 114090.08 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на прогнозна стойност в диапазона 70 000 лв. до 264 033 лв. без ДДС, Възложителят прилага процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП. В случая прогнозната стойност на поръчката е 114 090,08 лв. без включен ДДС и предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. По този начин се гарантира публичността при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел осигуряване на максимална публичност и постигане на най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Недялко Живков Славов

VIII.2) Длъжност

Oбластен управител на област Смолян