Версия за печат

02709-2017-0050

BG-БЕЛОГРАДЧИК:

Решение за откриване на процедураРешение номер 2 от дата 27.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760211

BG311, СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОГРАДЧИК, ул. Христо Ботев №2, За: Камелия Рдкова Ангелова, България 3900, БЕЛОГРАДЧИК, Тел.: 0885 828027, E-mail: tpdgsbelogradchik@abv.bg, Факс: 0885 828027

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171128iRKr8873047.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, доставка на резервни части, материали и консумативи за МПС на ТП ДГС Белоградчик за срок от 24 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Белоградчик, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следните МПС : 1.ВАЗ 21214 - 3бр. 2.ВАЗ 21213 - 1бр. 3.УАЗ 2206 - 1бр. 4.ТОЙОТА Хайлукс - 2бр. 5.ИЖ Планета 5 - 5бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно, поради еднотипния характер на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 24000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

VIII.2) Длъжност

Дректор