Версия за печат

00164-2017-0045

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 125 от дата 27.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Евелина Шаламанова, България 1092, София, Тел.: 02 9220655, E-mail: e.shalamanova@mod.bg, Факс: 02 9879693;02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на алфа спектрометрична система и индивидуален дозиметър“, съответстващи на изискванията на конкретни технически спецификации, разделена в 2 (две) самостоятелно обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 - „Доставка на алфа спектрометрична система“, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС Д 62.2691.17. 2. Обособена позиция № 2 - „Доставка на индивидуален дозиметър“, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС Д 16.2690.17.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на алфа спектрометрична система и индивидуален дозиметър“, съответстващи на изискванията на конкретни технически спецификации, разделена в 2 (две) самостоятелно обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 - „Доставка на алфа спектрометрична система“, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС Д 62.2691.17 - 2 броя. 2. Обособена позиция № 2 - „Доставка на индивидуален дозиметър“, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС Д 16.2690.17 - 10 броя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 54166.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най-добрите за Възложителя условия, поръчката се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2, чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 9 от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

Министър на отбраната на Република България