Версия за печат

00383-2017-0037

BG-Добрич:

Решение за откриване на процедураРешение номер Р-92 от дата 23.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932

BG332, Община град Добрич, ул. България № 12, За: инж. Добринка Михова, инж. Станка Василева, Весела Димитрова, Николай Великов, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=c042854c-43b9-46dd-b2d3-36dc4e1666b3.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ1 от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1""

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на настоящата поръчка е включено изпълнението на следните дейности : - Изготвяне на проектни разработки фаза «Работен проект» съгласно Заданията за проектиране на Възложителя «Проектиране на част от главни колектори I, I-B, IV, V, VI от канализационната мрежа на гр.Добрич, включително и КПС „Свежест”, „Иглика” и „Югоизток” и «Допроектиране на съпътстващ водопровод”; - Упражняване на авторски надзор за спазване предписанията на проектните разработки при изпълнение на СМР съгласно чл.162 от ЗУТ; - Строителство по реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа (приблизителна дължина 6461 м.) в гр.Добрич и съпътстващ водопровод (приблизителна дължина 4035 м.). Количества и видове СМР, заложени в обхвата на поръчката са детайлно посочени в подробните Количествени сметки по част “реконструкция и рехабилитация на съпътстващ водопровод”, подробните Количествени сметки за канализационните помпени станции “КПС Иглика”, “КПС Свежест” и “КПС Югоизток” и Индикативна количествена сметка по част “реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа”, указани в раздел "Технически спецификации", Приложение №1 към Документацията за участие. Предвидените строително монтажни работи, включват най-общо изпълнението на следните дейности: -реконструкция и рехабилитация на Главни колектори I, I-B, IV, V, VI от канализационната мрежа на гр.Добрич – по видове СМР, посочени в Индикативна Количествена сметка -реконструкция на канализационни помпени станции – „Иглика” , Югоизток” и канализационна помпена станция „Свежест” - по видове СМР, посочени в подробна Количествена сметка за всяка от тях; Възложителят поставя изискване за извършване на задължителен оглед на място за запознаване със съществуващото/фактическо състояние на канализационните помпени станции, предвидени за реконструкция и рехабилитация по проекта. Посещенията ще се извършват по предварително направена писмена заявка от страна на заинтересованото лице до 10 дни преди срока за получаване на оферти. Огледът ще се извършва в посочени от Възложителя конкретни дни от работната седмица в присъствието на представител на Община Добрич, за което ще се води нарочен регистър. -рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в участъците, в които се предвижда реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа - по видове СМР, посочени в подробна Количествена сметка. Изискванията на Възложителя към изпълнението на дейностите по предмета на поръчката са посочени в документите от Приложение №1 “Технически спецификации” към настоящата документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1"". Финансирането се осъществява със средства, отпуснати на Община град Добрич съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-58/30.12.2016г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие , Кохезионния фонд на ЕС и Република България.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Преценката на Възложителя е, че разделянето на поръчката на обособени позиции е нецелесъобразно поради наличието на следните обективни обстоятелства: Настоящата обществена поръчка е неделима по своята същност, предвид обстоятелството, че предмета на същата е неделим, като всяка от дейностите , включена в обхвата й е поставена в зависимост от останалите, а всички заедно в съвкупност са абсолютно необходими и определящи качественото изпълнение на строителството, предмет на поръчката. Строителството на обекта се характеризира със самостоятелна техническа и икономическа идентичност и представлява самостоятелен строеж по смисъла на §2, т.51 от ЗОП. Той е систематично, икономически и технически неделим обект; като след изпълнението му ще бъде въведен в експлоатация с едно Разрешениие за ползване. За обекта на строителството по предмета на поръчката има изготвен инвестиционен проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“, за който е издадено Разрешение за строеж. Допълнителното проектиране включено в предмета на поръчката следва да допълни одобрения инвестиционен проект, привеждайки го в съответствие с действащите нормативни изисквания съобразно обективното фактическо състояние на обекта, като отстрани съществуващите пропуски и нормативни несъответствия в него. Упражняването на авторския надзор по време на строителството по чл.162 от ЗУТ следва да се упражни от проектантите по съответните части на техническия проект, предмет на допроектирането като носители на авторското право по проекта и в този смисъл като дейност е обвързано с проектирането, включено в предмета на поръчката. Самото строителство по предмета на поръчката предполага единен подход и технология на изпълнение в рамките на проектните предписания и съобразно нормативните изисквания. С оглед на изложеното е нецелесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Това неразделяне от своя страна не води до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване на участието в процедурата на стопански субекти.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 20205494.51 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка за инженеринг чрез “Открита процедура” на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.20,ал.1, т.1, буква "а" от ЗОП, при отчитане на прогнозната й стойност. Съгласно чл.73 ал.1 ЗОП, при възлагане на обществени поръчки, публичните възложители могат свободно да избират открита или ограничена процедура. Налице са всички законови основания за провеждане на открита процедура за възлагане на настоящата обществени поръчка, като избраната процедура гарантира в най-висока степен равнопоставеността, публичността и прозрачността.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 ЗОП-в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Йордан Тошков Йорданов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община град Добрич