00633-2017-0001

BG-Севлиево:

Решение за откриване на процедураРешение номер 28 от дата 21.11.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 107063552

BG322, Севлиевогаз-2000 АД, ул. Бор № 4, За: инж. Анетка Брайкова, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 32272, E-mail: office@sevlievogas.eu, Факс: 0675 32273

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sevlievogas.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/sevlievogas-704/proceduri-20-2-zop/a2-0003092.html.

I.4) Основна дейност

Газ и топлинна енергия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на 4 /четири/ броя употребявани автомобили чрез 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД, разделена на три самостоятелно обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка е с предмет „Доставка на 4 /четири/ броя употребявани автомобили чрез 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД, разделена на три самостоятелно обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на два еднотипни употребявани автомобила – тип товарен „ван“; 4/5 врати; дизел; Обособена позиция №2: Доставка на употребяван автомобил – тип товарен „ван“; врати 2/3бр.; дизел; Обособена позиция №3: Доставка на употребяван автомобил – тип товарен „ван“; 4/5 врати; дизел; задвижване тип „4х4“. Подробно описаните характеристики на автомобилите са съгласно приложената техническа спецификация, неразделна част от настоящата документация за обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 76000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на вида на процедура е на основание чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП и цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на доставка от възложител по чл. 5, ал. 4 от ЗОП. Мотив за избора на вида процедура „публично състезание“ е прогнозната стойност на настоящата поръчка, както и закупения от възложителя друг автомобил през последните 12 месеца, чиято стойност е 69 862,25 лв. без ДДС.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно разпоредбите на чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Момчил Петров Момчилов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор