01224-2013-0008

BG-гр. София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: По предмета - Людмила Дончева 02 91452811; по процедурата - Димана Филипова 02 91451512, България 1000, гр. София, Тел.: 02 91451512, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2013-0008_BG.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Българска народна банка

I.3) Основна дейност

Икономческа и финансова дейностІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 12-0813 от 17.07.2013 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01224-2013-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Осигуряване на билети за превоз на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина. Избраният изпълнител предоставя за пътуванията най-малко две ценови оферти за съответната дестинация в зависимост от конкретната заявка на възложителя, който си запазва правото да избере съответен вариант, като потвърди заявката, или да откаже възлагането й в случай, че нито един от предложените варианти не е подходящ по негова преценка. При заявка за хотелска резервация, избраният изпълнител предоставя ценова оферта в зависимост от заявката на възложителя, който запазва правото да потвърди заявката, или да откаже възлагането й в случай, че предложението за хотелско настаняване не е подходящо по негова преценка.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД08-0035 от 09.09.2013 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД, район Триадица, ул. Три уши No 8, ет. 3, България 1000, гр. София, Тел.: 0888 240681, E-mail: pozitano@elit-travel.eu, Факс: 02 9802425

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Осигуряване на билети за превоз на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

48

ІII.7) Стойност, посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.10.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
4396013.19 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.11.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Снежанка Иванова Деянова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на БНБ, упълномощен със заповед № БНБ - 139236/07.09.2017 г. на Управителя на БНБ.