Версия за печат

01666-2017-0010

BG-гр. София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ФС-18-192 от дата 14.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Михаил Борисов, България 1407, гр. София, Тел.: 02 8147722, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: национална сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, присъединени на ниво средно и ниско напрежение”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е:„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, присъединени на ниво средно и ниско напрежение”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област София, област София-град и област Ловеч, присъединени на ниво средно и ниско напрежение, за срок от 3 години”; Обособена позиция № 2: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област Варна и област Добрич, присъединени на ниво ниско напрежение”, за срок от 3 години”; Обособена позиция № 3: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област Хасково и област Стара Загора, присъединени на ниво ниско напрежение”, за срок от 3 години”. 2. Обекти: 2.1 За ОП № 1 - 9 обекта Н.Н. и 4 обекта Ср.Н.; 2.2 За ОП № 2 - 3 обекта Н.Н и 2.3 За ОП № 3 - 3 обекта Н.Н. 3. Прогнозната стойност за период от 36 (тридесет и шест) месеца по ОП № 1 - 513 000,00 лева без ДДС; по ОП № 2 - 12 800,00 лева без ДДС и по ОП № 3 - 9 200,00 лева без ДДС. Общата прогнозна стойност за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа на ел. енергия за период от 36 (тридесет и шест) месеца е 535 000,00 лева без ДДС. Реалните стойности на договорите ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договорите, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР. Възложителят има право по време на действието на договорите и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 535000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП, в случаите, когато обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител и възлагането на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт, възложителят може да прилага процедура на договаряне без предварително обявление. Предмет на договарянето е предоставянето на услуга за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на ДАНС, присъединени на ниво средно и ниско напрежение”, по три обособени позиции. На регулиране от КЕВР подлежат цените за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи, на основание чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Съгласно разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ дейностите по пренос и разпределение на електрическа енергия подлежат на лицензиране, като в съответствие на чл. 43, ал. 2, т. 1 от същия закон за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на електрическа енергия. Обектите на ДАНС се намират на териториите на: област София, област София-град, област Ловеч, област Варна, област Добрич, област Хасково и област Стара Загора. За област София, област София-град и област Ловеч, „ЧЕЗ Разпределение България” АД, притежава Лицензия за разпределение на ел. енергия с № Л-135-07/13.08.2004 г., вписана под номер 249 от публичния регистъра на КЕВР. За област Варна и област Добрич, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД (преди 2012 г. „Е.ОН България Мрежи” АД), притежава Лицензия за разпределение на ел. енергия с № Л-138-07/13.08.2004 г., вписана под номер 251 от публичния регистър на КЕВР. За област Хасково и област Стара Загора, „Електроразпределение Юг” ЕАД (преди 19 май 2017 г. „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД), притежава Лицензия за разпределение на ел. енергия с № Л-140-07/13.08.2004 г., вписана под номер 250 от публичния регистър на КЕВР. Предвид изложеното „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД и „Електроразпределение Юг” ЕАД. Горепосочените дружества притежават изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП за изпълнение на дейността, предмет на тази поръчка и възлагането попада в хипотезата на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП (не одобрява и не изпраща покана за участие в процедурата), тъй като ще сключва договори на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП с поканените дружества, притежаващи изключителни права за съответната територия по обособени позиции 1, 2 и 3, а именно: - За ОП № 1 – до „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 130277958, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159 бл. БенчМарк Бизнес Център; За ОП № 2 – до „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, ЕИК – 104518621, седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9009, бул. „Владислав Варненчик” № 258, ВАРНА ТАУЪРС-Е; - За ОП № 3 – до „Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК – 115552190, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Христо Г. Данов” № 37.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 2 от ППЗОП след влизането в сила на решението за откриването на процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП възложителят ще сключи договор/ и по обособени позиции за обществената поръчка с лицата посочени в него. При подписването на договор/ и по обособени позиции, определените изпълнители следва да представят документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 58 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, както и декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП. Във връзка с осъществяването на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл. 134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен публичен безплатен регистър, поддържан от Комисията за енергийно и водно регулиране в интернет на адрес: http://www.dker.bg/.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП, решението за откриване на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП подлежи на обжалване пред КЗК в 10 - дневен срок от публикуването му, при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Недялко Иванов Недялков

VIII.2) Длъжност

Заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” (упълномощен за възложител със заповед № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС)