Версия за печат

00181-2017-0003

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-05-90 от дата 14.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 812000140

BG341, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БУРГАС, гр. Бургас, ул. Успенска №1, ет.2, За: д-р Димитър Желязков - Заместник-директор на ЦСМП - Бургас - телефон за връзка: 056 871934, България 8000, Бургас, Тел.: 056 871927, E-mail: csmp_burgas@abv.bg, Факс: 056 811000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmpbourgas.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmpbourgas.org/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ – Бургас“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Кратко описание на предмета на обществената поръчка: Доставката е предназначена за работниците и служителите при ЦСМП – Бургас /в т.ч. от филиалите в градовете Бургас, Созопол, Приморско, Царево, Средец, Малко Търново, Поморие, Несебър, Карнобат, Сунгурларе, Айтос и Руен/, които работят на 12-часови дежурства, като напитките са само за работещите нощна смяна. Доставките ще се извършват периодично според конкретните актуални нужди на възложителя. Доставката се извършва в обектите за търговия с храни /магазини/ на изпълнителя на територията на гр. Бургас. Храната и напитките ще се получават от работниците и служителите на възложителя чрез използване на купони в обектите за търговия с храни /магазини/ на изпълнителя на територията на гр. Бургас. Във всеки от обектите за търговия с храни /магазини/, където ще бъдат обслужвани работниците и служителите на възложителя в изпълнение на поръчката, трябва да има витрина за топла кухня. Доставяните храни и тонизиращи напитки следва да отговарят на изискванията на БДС или еквивалент и да са в срок на годност към датата на доставката. Цените, на които се предоставят съответните храни и тонизиращи напитки на работниците/служителите на възложителя, трябва да не бъдат по-високи от обявените за съответния продукт, стока, в съответния обект за търговия с храни. Обществената поръчка не включва обособени позиции. Подробна информация и описание – съгласно техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка. Количество или обем на поръчката: Прогнозен брой 12-часови дежурства в ЦСМП – Бургас за 12 месеца – 41 610 /четиридесет и една хиляди шестотин и десет/ броя, от които 20 805 /двадесет хиляди осемстотин и пет/ броя нощни дежурства. Стойност за храна за един човек за едно 12-часово дежурство /която възложителят предоставя в полза на правоимащите свои служители и работници/– 2 лв. /два лева/, с включен ДДС. Стойност за тонизиращи напитки за един човек за едно нощно дежурство /която възложителят предоставя в полза на правоимащите свои служители и работници/ – 0,15 лв. /петнадесет стотинки/, с включен ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид разпоредбата на чл. 178, ал. 5 от ЗОП, в случаите на избрана процедура "публично състезание", с обекта на поръчката доставка или услуги, възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка. Конкретната процедура е по вид - публично състезание, обектът е доставки, поради което и на основание чл. 178, ал. 5 от ЗОП не е необходимо мотивирането на невъзможността за разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 71950 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

необходимост от осигуряване доставката на храна и тонизиращи напитки за работниците и служителите на Център за спешна медицинска помощ - Бургас, в т.ч. филиалите в градовете Бургас, Созопол, Приморско, Царево, Средец, Малко Търново, Поморие, Несебър, Карнобат, Сунгурларе, Айтос и Руен, работещи на 12-часови дежурства, в т.ч. нощна смяна, като изборът на процедурата е в съответствие със закона, при съобразяване вида на възложителя - публичен възложител, обекта и стойността на поръчката - доставка на стойност 71950 лв. без ДДС, т.е. под 264033 лв. без ДДС, но над 70000 лв. без ДДС, и следователно попада в рамките на стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, в които случаи приложима се явява процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - публично състезание. Естеството на предмета на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, както и клаузите на проекто-договора. Не са налице предпоставки за предвиждане критерии и правила за намаляване броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които да бъдат поканени за представяне на оферти или провеждане на диалог. Не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации. Затова и избраната процедура е публично състезание. На основание чл.181, ал.2 ЗОП е определен начин за разглеждане на офертите в процедурата – с последващ подбор, т.е. „обратно” провеждане на процедурата – оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Подробна информация, указания, изисквания, условия, относно участниците, подготовката и подаването на оферти, процедурата, гаранцията за изпълнение и др., в т.ч. и техническа спецификация, проект на договор, образци на документи и др., се съдържат в документацията за поръчката на профила на купувача на възложителя. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка в профила на купувача на интернет адрес http://csmpbourgas.org/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%ba-2/ Участниците трябва да съобразяват своите оферти с настоящото решение, обявлението за поръчката и с документацията за обществената поръчка, с приложените в същата образци, с изискванията, условията и указанията, съдържащи се в посочените документи, в т.ч. и в "забележки", както и със закона, с приложимото право, в т.ч. ЗОП и ППЗОП, които трябва да се спазват стриктно. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и изисквания, образци на документи и указания.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срок за подаване на жалба - съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Асен Димитров Кърджиев

VIII.2) Длъжност

Директор на Център на спешна медицинска помощ - Бургас