Версия за печат

00164-2017-0040

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 115 от дата 08.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG412, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Стойчо Владев, България 1092, София, Тел.: 02 9220676, E-mail: s.vladev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-064.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за Военно окръжие - Кюстендил

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за Военно окръжие - Кюстендил

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции, предвид обстоятелството, че предмета на същата е неделим. С оглед на последното е невъзможно и нецелесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква В от ЗОП Възложителят може да приложи процедура на договаряне без предварително обявление в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. В тази връзка, според параграф 2, т. 47 от ДР на ЗОП "специални или изключителни права" са права, предоставени от компетентен орган по силата на който се запазва упражняването на секторни дейности за един или повече субекти, поради което съществено се засяга възможността на други субекти да извършват тази дейност. В случая на основание чл. 39. ал. 1 от Закона за енергетиката дейността по снабдяване с природен газ от крайни снабдители подлежи на задължително лицензиране от Комисия за енергийно и водно регулиране - КЕВР. Съгласно чл. 43, ал. 2 , т. 1 и т. 2А от Закон за енергетиката, за една обособена територия на страната се издава една лицензия за разпределение на на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. За обособена територия гр. Кюстендил, в която попада Военно окръжие -Кюстендил, КЕВР е издала лицензия на "Овергаз Мрежи" АД, ЕИК 130533432, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, район Лозенец, ул. Филип Кутев № 5, тел. 0700 11110, представлявано от упълномощено с пълномощно № 126/2016г., рег. № 5552/2016 г. от представителя на дружеството Михаил Владимиров Захманов лице, а именно Живко Апостолов Георгиев. Дружеството притежава лицензия № Л-440-08/30.03.2015 г. за срок от 25 (двадесет и пет) години и лицензия № Л-440-12/30.03.2015 г. за срок от 25 (двадесет и пет) години. С оглед на изложеното, са налице всички законови предпоставки за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП, покана за участие няма да се изпраща, като договорът ще бъде сключен с Дружеството, притежаващо изключителни права за разпределение на природен газ от краен снабдител "Овергаз Мрежи" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, район Лозенец, ул. Филип Кутев № 5.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Посочената в поле IV.7 прогнозна стойност е максималния финасов ресурс, с който Възложителя разполага за тази дейност. Прогнозната стойност е 10000 лв. без включен ДДС за целия период на договора. Договорът за възлагане на обществена поръчка ще бъде сключен след влизането в сила на решението за откриване на процедурата. При подписване на договор, Изпълнителят следва да изпълни задълженията си по чл. 65, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ

VIII.2) Длъжност

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ