Версия за печат

00164-2017-0042

BG-София: Финансови услуги: застрахователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: главен експерт Спас Лозанов, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220797, E-mail: s.lozanov@mod.bg, Факс: 02 9880611

Място/места за контакт: Главна дирекция Инфраструктура на отбраната

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg.

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

ДА


Национален идентификационен No (ЕИК): 129010207

Съвместно командване на силите, ул. Тотлебен № 34, Република България 1606, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

Командване на Сухопътни войски, ул.Тотлебен № 34, Република България 1606, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 129010189

Командване на Военновъздушните сили, ул.Тотлебен № 34, Република България 1606, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 129010196

Командване на Военноморските сили, ул. Преслав № 16, Република България 9026, Варна


Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

Военно-географска служба, ул.Тотлебен № 34, Република България 1606, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 129010221

Стационарна комуникационна и информационна система, ул.Тотлебен № 34, Република България 1606, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 129009023

Служба Военна полиция, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен № 34, Република България 1000, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 129009728

Служба Военна информация, ул. Дякон Игнатий № 3, Република България 1000, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 129010680

Военно формирование 32990, пл. Съединение № 1, Република България 4000, Пловдив


Национален идентификационен No (ЕИК): 129010984

ЦАТИП, п.к.329, Република България, Стара Загора


Национален идентификационен No (ЕИК): 129009048

Военноисторически музей, ул. Черковна № 92, Република България 1505, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 129009030

Национална гвардейска част, ул. Асен Йорданов № 2, Република България 1000, СофияРАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Застраховане на застроени недвижими имоти - публична държавна собственост в управление на Министерство на отбраната, Българската армия и структури на пряко подчинение на министър на отбраната със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (Финансови услуги: застрахователни услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Застраховане на застроени недвижими имоти-публична държавна собственост в управление на Министерство на отбраната, Съвместно командване на силите, Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Стационарната КИС, Служба "Военно информация", Служба "Военно полиция", Националния военноисторически музей, Военно-географска служба, Национална гвардейска част, Централен артилерийски технически изпитателен полигон, военно формирование 32990 - Пловдив със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. Застраховането се извършва на основание чл.12 от Закона за държавната собственост. Изискванията за изпълнение на услугата са описани в Спецификацията за услуга – приложение към документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000, 66515100, 66515200

Описание:

Застрахователни услуги
Застраховка "Пожар"
Застраховка "Щети на имущество"

ІІ.1.7) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Оферентът трябва да посочи в офертата всяка част от поръчката, която той евентуално предвижда да възложи на подизпълнители, и всеки предложен подизпълнител, както и обекта на частта от поръчката, за която е предложен този подизпълнител.

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обща застрахователна сума на подлежащи на застраховане имоти е - 829975835,26 лева.

Стойност, без да се включва ДДС
294000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % от стойността му. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка. Всички разходи свързани с гаранциите са за сметка на изпълнителя.Участникът избира сам формата на гаранцията, съгласно предвидените в чл.111,ал.5 от ЗОП: парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изискванията към гаранциите са подробно описани в документацията за участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Договорената застрахователна премия с включен данък по ЗДЗП се превежда трикратно на равни вноски - за всеки 12 месечен период от 36 месечния срок на застрахователния договор, по банкова сметка на застрахователя, както следва : Първа вноска - в 15 дневен срок след издаване на застрахователна полица за първите 12 месеца от договора и представяне на надлежно оформен платежен документ. Втора вноска - в 15 дневен срок от издаване на застрахователна полица за вторите 12 месеца от действието на договора и надлежно оформен платежен документ. Горепосочените документи се издават в последния месец на предходния период. Трета вноска - в 15 дневен срок от издаване на застрахователна полица за третия 12 месечен период от договора и надлежно оформен платежен документ. Горепосочените документи се издава в последния месец на предходния период.

ІІІ.1.4) Други особени условия за изпълнението на поръчката, по-специално по отношение на сигурността на доставките и сигурността на информацията

Изпълнението на обществената поръчка изисква достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“. Кандидатът трябва да притежава валидно удостоверение за индустриална сигурност на дружеството, както и валидно разрешение за достъп до класифицирана информация на лицата, заемащи ръководни длъжности, за лицата, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката и за лицата от административното звено по сигурност на информацията. Валидността на документите да е най-малко шест месеца от датата на подаване на заявлението за участие до ниво на достъп до класифицирана информация "поверително" или да бъде приложена декларация от всяко от горецитираните лица, че е предприело необходимите действия за подновяване на удостоверението за индустриална сигурност /за дружеството/ и разрешението за достъп до класифицирана информацияна /за лицата, заемащи ръководни длъжности, за лицата, пряко ангацирани с изпълнението на поръчката и за лицата от административното звено по сигурност на информацията/. Кандидатите следва да приложат в заявлението си списък на посочените по-горе лица. При условие, че кандидатът ще ползва подизпълнители или е обединение, същите следва да отговарят на поставените изисквания и да приложат копия на необходимите документи, а при обединението тези изискванията се прилагат за всички участници в него.

ІІІ.1.5) Информация относно проучване за надеждност
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние
Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Заявление за участие в процедурата следва да съдържа: 1. Списък на представените документи - по образец, приложение № 1 от документацията; 2. Данни за ЕИК по чл.23 отЗакона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателство на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - по образец, приложение № 2 от документацията. 3. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП - по образец, приложение № 3 от документацията. 4. Декларации за липсата на обстоятелства по чл.157, ал.2, т.1-4 и 6 от ЗОП - по образец, приложение № 4 от документацията. 5. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата - по образец, приложение № 5 от документацията. 6. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 7. Разрешение издадено от съответния компетентен орган за извършване на застрахователна дейност по предмета на настоящата поръчка на територията на страната, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането; 8. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - по образец, приложение № 6 от документацията. 9. Декларация по чл.327, ал.1 от ЗОВС РБ, по образец, приложение № 7 от документацията; 10.Декларация по чл.327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВС РБ, по образец, приложение № 8 от документацията. Декларация се представя за лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП. 11. Списък на лицата, заемащи ръководни длъжности, за лицата, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката и за лицата от административното звено по сигурност на информацията, притежаващи разрешения за достъп до класифицирана информация - по образец, приложение № 9 от документацията. 12. Декларация за осигуряване на застрахователно покритие от 00.00 ч. на 10.10.2017 г. до сключване на застрахователен договор. Забележка: 1. Документите по т.2,3 и 4 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. Документът по т.3 се представят за лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП. 3. Когато кандидатът е юридическо лице, декларации по т.4 могат да се представят само от едно от лицата, които могат самостоятелно да представят кандидата.

Критерии относно личното състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

При деклариран подизпълнител участникът представя в офертата си: 1. Данни за ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателство на държавата, в която подизпълнителят е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - по образец, приложение № 2 от документацията. 2. Декларации за липсата на обстоятелства по чл.157, ал.2, т.1-4 и 6 от ЗОП - по образец, приложение № 4 от документацията. 3.Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП - по образец, приложение № 3 от документацията. 4.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - по образец, приложение № 6 от документацията. 5. Декларация по чл.327, ал.1 от ЗОВС РБ, по образец, приложение № 7 от документацията; 6.Декларация по чл.327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВС РБ, по образец, приложение № 8 от документацията. 7. При подизпълнители обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в които се посочва представляващият. 8.Списък на лицата, заемащи ръководни длъжности, за лицата, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката и за лицата от административното звено по сигурност на информацията, притежаващи разрешения за достъп до класифицирана информация - по образец, приложение № 9 от документацията.

ІІІ.2.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии относно икономическото и финансово състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Не се изисква

Критерии относно икономическото и финансово състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

не се изисква

ІІІ.2.3) Технически и/или професионални възможности
Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите и професионалните способности кандидатът следва: 1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на заявлението. Поставеното изискване се доказва с документи по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП - списък на услугите /по образец, приложение № 10 от документацията/, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и др.) по преценка на кандидата. Под "сходни" се разбира услуги по застраховане на имущество. 2. Кандидатът трябва да притежава валидно удостоверение за индустриална сигурност на дружеството, както и валидно разрешение за достъп до класифицирана информацияна на ниво "Поверително" на лицата, заемаши ръководни длъжности, за лицата, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката и за лицата от административното звено по сигурност на информацията. Документите се представят в заявлението на кандидата. 3. Да разполага с мрежа от представителства осигурявяща възможност от своевременно предоставяне на застрахователно обслужване на територията на страната. Кандидатът следва да представи в заявлението списък на своите представителства с посочени адреси, телефони/факсове и лице за контакт, по образец, приложение № 11 от документацията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Кандидатът следва да е изпълнил поне една застрахователна услуга на имущество, за последните три години от датата на подаване на заявлението на застрахователна стойност не по-малка от 20 милиона лева. 2. Валидността на удостоверението за индустриална сигурност и разрешенията за достъп до класифицирана информация да е най-малко шест месеца от датата на подаване на заявлението за участие до ниво на достъп до класифицирана информация "поверително" или да бъде приложена декларация от всяко от горецитираните лица, че е предприело необходимите действия за подновяване на удостоверението за индустриална сигурност /за дружеството/ и разрешението за достъп до класифицирана информацияна /за лицата, заемащи ръководни длъжности, за лицата, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката и за лицата от административното звено по сигурност на информацията/. 3. Кандидатът следва да разполага със своите представителства най-малко в областните градове : София, Враца, Шумен, Русе, В.Търново, Варна, Бургас, Стара Загора,Пловдив, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Ямбол и Ловеч.

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите и професионалните способности подизпълнителят следва: 1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на заявлението от кандидата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП - списък на услугите /по образец, приложение № 10 от документацията/, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и др.) по преценка на подизпълнителя. Под "сходни" се разбира услуги по застраховане на имущество. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответният критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 2. Подизпълнителят трябва да притежава валидно удостоверение за индустриална сигурност на дружеството, както и валидно разрешение за достъп до класифицирана информацияна на ниво "Поверително" на лицата, заемаши ръководни длъжности, за лицата, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката и за лицата от административното звено по сигурност на информацията. Документите се представят в офертата на участника. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответният критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 3. Да разполага с мрежа от представителства осигурявяща възможност от своевременно предоставяне на застрахователно обслужване на територията на страната. Подизпълнителят следва да представи в офертата на участника списък на своите представителства с посочени адреси, телефони/факсове и лице за контакт, по образец, приложение № 11 от документацията. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответният критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. Забележка: Документите се представят в офертата на участника, съгласно чл.106, ал.2, т.2, буква "б" от ППЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Подизпълнителят следва да е изпълнил поне една застрахователна услуга на имущество, за последните три години от датата на подаване на заявлението на застрахователна стойност не по-малка от заявения от кандидата процент участие на съответния подизпълнител спрямо 20 милиона лева. 2. Валидността на удостоверението за индустриална сигурност и разрешенията за достъп до класифицирана информация да е най-малко шест месеца от датата на подаване на заявлението за участие до ниво на достъп до класифицирана информация "поверително" или да бъде приложена декларация от всяко от горецитираните лица, че е предприело необходимите действия за подновяване на удостоверението за индустриална сигурност /за дружеството/ и разрешението за достъп до класифицирана информацияна /за лицата, заемащи ръководни длъжности, за лицата, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката и за лицата от административното звено по сигурност на информацията/. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответният критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 3. Подизпълнителят следва да разполага със своите представителства най-малко в областните градове, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Ускорена ограничена

Основания за избора на ускорена процедура: Съюществуващия застрахователен договор № УД 15-1/23.01.2015 г. е изтекъл в 24,00 часа на 09.10.2017 г. Съгласно чл. 12 от ЗДС застраховането на имоти - публична държавна собственост е задължително! Част от обектите в "Обобщения списък" са от изключително значение за отбраната и сигурността на страната.
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

21-37-44

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
ІV.3.4) Срок за получаване на заявления за участие
27.11.2017 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1.Възложителят предоставя пълен достъп до тръжните документи за участие в процедурата на електронен адрес, както следва: /http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO 2. Отварянето на заявления за участие в процедурата ще се проведе до петия работен ден, считано от крайната дата на подаване на заявленията, от 14.00 часа на адрес: гр. София - 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, (сградата на „Министерство на отбраната"). Датите на отваряне на заявленията за участие и офертите ще бъдат оповестени на профила на купувача на адрес :/http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO 3. Кандидатите се отстраняват от участие в процедурата: 3.1. При наличие на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.1-6 от ЗОП; 3.2. При наличие на обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и ал. 2 и липса на деклараия по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВС РБ). 3.3. При наличие на обстоятелства по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). 3.4. При наличие на свързаност с друг кандидат в процедурата, съгласно чл. 101, ал. 11 и чл. 107 от ЗОП. 3.5. При установяване на несъответствие с изискванията и условията, посочени от Възложителя в обявлението и документацията за поръчката. 3.6.При липса на валидни удостоверения за индустриална сигурност и валидни РДКИ на лицата. Възложителят изпраща покани за представяне на оферти на всички кандидати отговарящи на изискванията на Възложителя за предварителен подбор. Изискванията на Възложителя към офертата са описани в документацията на процедурата. Срокът за получаване на офертите е 10 дни от датата на изпращането на поканите.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Главна дирекция Инфраструктура на отбраната - МО, ул. Дякон Игнатий № 3, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220797, E-mail: s.lozanov@mod.bg, Факс: 02 9880611

Интернет адрес/и:

URL: www.mod.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.11.2017 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ