Версия за печат

00164-2017-0042

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 21-37-44 от дата 07.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG412, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: главен експерт Спас Лозанов, България 1092, София, Тел.: 02 9220797, E-mail: s.lozanov@mod.bg, Факс: 02 9880611

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

ДА

ІI.1) Вид на процедурата

Ограничена процедура


IІI: Правно основание

Чл. 160 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Застраховане на застроени недвижими имоти - публична държавна собственост в управление на Министерство на отбраната, Българската армия и структури на пряко подчинение на министър на отбраната със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия".

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Застраховане на застроени недвижими имоти - публична държавна собственост в управление на МО,СКС,СВ,ВВС,ВМС,СКИС,Служба "ВИ", Служба "ВП", НВИМ, ВГС, НГЧ, ЦАТИП, в.ф.32990 със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. Общият обем на поръчката възлиза на 829975835.26 лв. застрахователна стойност.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не подлежи на разделяне на обособени позиции поради това, че в него е включен само един вид услуга - застраховане на недвижимо имущество (застроени имоти) от евентуални щети при настъпването на еднакви застрахователни събития.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 294000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно становище рег.№ 21-37-44/26.01.17 г. на Дирекция "Сигурност по информацията"-МО в предмета на настоящата поръчка има информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, съгласно т.5 от Раздел I на приложение № 1 към чл.25 от ЗЗКИ. Възложителят е изготвил схема на класификация на етапите и задачите по изпълнение на обществената поръчка,съгласувана от ДАНС. Във връзка с горното, процедурата се провежда по чл.18, ал.1, т.2 от ЗОП. Това дава възможност на всички кандидати, притежващи валидни удостоверения по ЗЗКИ и РДКИ да подадат оферти и гарантира равнопоставеност, свободна конкуренция и публичност при възлагането й.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

Министър на отбраната