Версия за печат

00098-2017-0006

BG-Гоце Делчев:

Решение за откриване на процедураРешение номер 781 от дата 06.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024745

BG413, Община Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, За: Марина Герова - гл. експерт Общиствени поръчки и проекти, България 2900, Гоце Делчев, Тел.: 088 8006080, E-mail: oba@gocenet.net, Факс: 088 9848685

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gotsedelchev.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=917.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на газьол за отопление за нуждите на общински учебни заведения, заведения за социални услуги и култура на територията на община Гоце Делчев за отоплителни сезони 2017/2018 г. и 2018/2019 г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на поръчката включва доставката на 232 000 литра Газьол за отопление за нуждите на общински учебни заведения, заведения за социални услуги и култура на територията на община Гоце Делчев за отоплителни сезони 2017/2018 г. и 2018/2019 г. по две обособени позиции: Обособена позиция 1: обекти: Детски ясли “Пролет” гр. Гоце Делчев, ДДЛРГ “Иван Кюлев” гр. Гоце Делчев, Преходно жилище гр. Гоце Делчев, ДГ “Еделвайс” с. Брезница, ДГ “Пролет“ с. Мосомище, прогнозно количество гориво: 128 000 литра. Срок на изпълнение на договора за доставка: две години или доставка на количествата, което от двете събития настъпи по-рано. Обособена позиция 2: обекти: ДГ №4 “Радост” гр. Гоце Делчев, ДГ №1 “Калинка” гр. Гоце Делчев, ДГ №6 “Слънце” гр. Гоце Делчев, Културен дом гр. Гоце Делчев, прогнозно количество гориво: 104 000 литра. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва по всяка от обособените позеции.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 392000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.79,ал.1,т.7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки, чрез процедура на договаряне без предварително обявление,когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите, а именно: Постановление №191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Стоката предмет на настоящата поръчка е включена в този списък и сделката ще се извърши на стокова борса чрез оторизиран брокер. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл.2 от ЗОП. Съгласно чл.79, ал.4 от ЗОП договора за възлагане на обществена поръчка ще се сключи по правилата на съответната борса.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложителя ще се възползва от разпоредбата на чл.65, ал.1 от ППЗОП и няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, тъй като ще сключва договора на основание чл.79,ал.1,т.7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При подписване на борсовия договор Продавача представя на Възложителя документи по чл. 65, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. На основание чл. 111, ал. 1 от Закона за възлагане на обществените поръчки Община Гоце Делчев не изисква представяне на гаранция за изпълнение на договора.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП, жалба може да се подаде в 10-дневен срок от публикуване на настоящото решение за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Гоце Делчев