Версия за печат

00119-2014-0014

BG-Казанлък:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817778

BG344, Община Казанлък, бул. Розова долина №6, За: Здравко Балевски, България 6100, Казанлък, Тел.: 0431 98245, E-mail: zdravko.balevski@abv.bg, Факс: 0431 98266

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.kazanlak.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.kazanlak.bg/page-3566.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 518 от 11.03.2014 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00119-2014-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ: 1. Охраната на имуществото на общински обекти по списък, включително и осигуряването на пропускателен режим в обектите чрез: • Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; • Охраната с помощта на технически системи за сигурност на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали със специализиран автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение; 2. Охрана на ценни пратки и товари от и до обекти на Община Казанлък.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д07-92 от 15.10.2014 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Агенция за сигурност и охрана СИРИУС ЕООД, кв. Лозенец , ул. Козяк №1А, Република България, България 1407, София, Тел.: 02 9623925, E-mail: office@asosirius.com, Факс: 02 9623925

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ: 1. Охраната на имуществото на общински обекти по списък, включително и осигуряването на пропускателен режим в обектите чрез: • Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; • Охраната с помощта на технически системи за сигурност на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали със специализиран автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение; 2. Охрана на ценни пратки и товари от и до обекти на Община Казанлък.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
791147 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

07.04.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
676979.18 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.11.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Галина Георгиева Стоянова
VII.2)
Длъжност: кмет на Община Казанлък