Версия за печат

02139-2017-0001

BG-с. Голямо Враново:

Решение за откриване на процедураРешение номер 33 от дата 31.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000521786

BG323, ОУ Иван Вазов с. Голямо Враново, с. Голямо Враново, ул. Хан Аспарух № 29, общ.Сливо поле, общ. Русе, За: Гюлшен Сарова, България 7065, с. Голямо Враново, Тел.: 08137 2276, E-mail: ou_g.vranovo@abv.bg, Факс: 08137 2276

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://slivopole.bg/ou-g.-vranovo.

Адрес на профила на купувача (URL): http://slivopole.bg/ou-g.-vranovo.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“ДОСТАВКА на течно гориво за отопление за ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново за учебната 2017/2018 година и учебната 2018/2019 година”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ "Иван Вазов" с. Голямо Враново по писмени заявки франко склада на Възложителя с осигурен транспорт от Изпълнителя за отоплителен сезон 2017/ 2018 година и отоплителен сезон 2018/ 2019 година. Вид на горивото - Газьол за отопление с основен CPV код 09134210 и с шифър по ЕКП 02144400045 – до 30000 литра за всеки от отоплителните сезони. Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса” АД.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 46, ал. 1 изречение второ от ЗОП Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение да се възложи на един изпълнител.Това се обуславя от факта, че предмета на поръчката попада в един клас съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ и не включва разнородни дейности/доставки, поради което не е целесъобразно същата да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 120000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки, чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоката, предмет на настоящата поръчка, а именно гориво - газьол, е включено в списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, съгласно постановление на МС. Сделката ще се извърши на "Българска стокова борса" АД, която е лицензирана стокова борса. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл.1 и чл.2 от ЗОП. В съответствие с чл.79, ал.4 от ЗОП договорите за възлагане на обществената поръчка ще се сключат по правилата на съответната борса.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Във връзка чл.64, ал.1 и чл.65, ал.1 от ППЗОП не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Изискванията към доставката са подробно описани в Техническата спецификация, публикувана в профила на купувача, на адреса на възложителя, посочен в настоящото решение. Посочените в спецификацията количества са максимални и от изпълнителя може да не бъде изискано за доставка цялото количество.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10 - дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедурата на договаряне. Жалбата се подава пред Комисията за защита на конкуренцията - чл.196, чл.197 и сл. от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Гюлшен Ебайзерова Сарова

VIII.2) Длъжност

Директор на ОУ "Иван Вазов" с. Голямо Враново