Версия за печат

02709-2017-0045

BG-с.Чупрене:

Решение за откриване на процедураРешение номер 225 от дата 30.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760226

BG311, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Миджур, ул.Асен Балкански № 2, За: Сашка Кирилова Василева, България 3950, с.Чупрене, Тел.: 0886 580102, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 09327 2420

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171023Nwia8819072.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ремонт,поддръжка и доставка на резервин части на автомобилите на ТП ДГСД "Миджур" за срок от 36 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услугите предмет на поръчката за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС "Миджур",включително доставка на резервни части,материали и консумативи,необходими за извършването им.Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следните марки автомобили : 1.Субару Форестър - 1 бр. 2.Грейт Уолл Ховър - 1 бр. 3.ВАЗ 21214 Нива - - 3 бр. 4.ВАЗ 21310 - 1 бр. 5.Тойота Хайлукс - - 4 бр. 6.УАЗ 459 Б - 1 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно поради еднотипния характер на поръчката

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 50000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10- дневен и тече в зависимост от обжалваният акт,съобразно регламентацията в чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Димитър Николов Христозов

VIII.2) Длъжност

директор