Версия за печат

01158-2017-0013

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедураРешение номер 05-05-5 от дата 24.10.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG341, Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, За: Димитър Николов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 056 876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/211.

I.4) Основна дейност

Друго: пристанищна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Проект за изграждане на специализиран пристанищен обект – пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом, Пристанище Бургас“кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом, Пристанище Бургас"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Целта на обществената поръчка е изготвянето на инвестиционен проект във фаза „технически“ за изграждане на специализиран пристанищен обект – пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом. Проектът трябва да отразява съществуващото положение и да бъде съобразен с новите тенденции в развитие на хидротехническото строителство. В предмета на поръчката се включват както дейности по проучване и проектиране така също и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР до цялостно приключване на обекта. Новият източен вълнолом се намира източно от корабно място 20А и западно от 0-во к.м. Общата му дължина е около 1200 метра. Пристана за кораби, предназначени за спомагателни дейности трябва да се разположи след първата чупка на вълнолома, която е на разстояние около 300 метра от началото му. Той трябва да осигурява места за 11 кораба с дължина около 38 метра всеки. Максималното газене на корабите е 6 метра. На новопроектирания пристан трябва да се предвидят необходимите съоръжения за швартоване на корабите към кейовите места, табла за захранване с ел. енергия и изводи за захранване с вода. Необходимо е да бъде проектирано и осветление на целия район, който ще бъде използван от корабите.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Целта е изготвяне на инвестиционен проект с обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, което не предполага разделянето на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 70000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозна стойност на обекта е до 70 000,00 лв. без ДДС и на основание чл.20, ал.2,т. 2 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е чрез „публично състезание”

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ивайло Стоянов Иванов

VIII.2) Длъжност

Директор на Клон-териториално поделение Бургас