Версия за печат

00507-2017-0009

BG-с. Петлешково:

Решение за откриване на процедураРешение номер 688 - д от дата 23.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000840410

BG332, Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, За: Доц. д-р инж. Илия Иванов Илиев, България 9521, с. Петлешково, Тел.: 058 603125, E-mail: office@dai-gt.org, Факс: 058 603183

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dai-gt.org/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dai-gt-378/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: научно-изследователска дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на гуми и акумулатори за МПС и ССТ, и резервни части за специализирана ССТ, по обособени позиции”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” от доставка на гуми и акумулатори за МПС и ССТ, и резервни части за специализирана ССТ. Обществената поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция (ОП) № 1: «Доставка и монтаж, демонтаж, баланс на гуми за МПС и ССТ» ; Обособена позиция (ОП) № 2: „Доставка на акумулатори за МПС и ССТ“; Обособена позиция (ОП) № 3: „ Доставка на резервни части за специализирана ССТ - WINTERSTEIGER“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 107000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е от 70 000 лв. до с прага по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП - 264 033 лв. без вкл. ДДС, възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 - 13 на ЗОП, процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 107 000 лв. без ДДС. С оглед на изложеното и доколкото не са налице, към момента на откриване на процедурата, предвидените в чл. 79, ал. 1, т. 3 и т. 5 – 9 и чл. 182, ал. 1 от ЗОП основания за провеждане на процедура на пряко договаряне с определени лица, при спазване на прогласените в чл. 2, ал. 1 от ЗОП принципи, възложителят обявява „публично състезание“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвиденото в ЗОП публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, Възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 789314 от 30.05.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00507-2017-0005

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят не изисква от определените за изпълнители участници по обособени позиции, да предоставят гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Прогнозният максимален ресурс на поръчката, респективно на всяка една отделна обособена позиция се явява максимална възможна стойност за изпълнение на поръчката. Използваните средства за финансиране на обществената поръчка са в рамките на Бюджет 2017 г. и други регламентирани източници.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Всяко заинтересовано лице в настоящата процедура, може да подаде жалба до Комисията за защита на конкуренцията, с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва, в срока по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Доц. д-р инж. Илия Иванов Илиев

VIII.2) Длъжност

Директор