Версия за печат

00164-2017-0034

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 94 от дата 09.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Д. Стойчев, България 1092, София, Тел.: 02 9220664, E-mail: d.stoychev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на „Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse “

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на „Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse" – по отделни обособени позиции от техническа спецификация TC A 80.2585.16 както следва: 1. Обособена позиция 1 - доставка на 2 комплекта Външно оборудване (т. 2.1 от TC A 80.2585.16). 2. Обособена позиция 2 - доставка на 2 комплекта Антена с фидер (т. 2.2 от TC A 80.2585.16). 3. Обособена позиция 3 - доставка на 4 комплекта Ротатор за позициониране на антената (т. 2.4 от TCA 80.2585.16) Пълното описание на предмета на обществената поръчка, както и всички изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие и техническа спецификация TC A 80.2585.16, приложениe към нея.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 75000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят прилага процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, когато обществената поръчка има прогнозна стойност съгласно чл. 20, ал.2, т. 2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят може да прекрати процедурата (и само за отделна обособена позиция) при надвишаване в подадените ценови оферти на осигурените финансови средства.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

Министър на отбраната на Република България