Версия за печат

00164-2017-0037

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 97 от дата 10.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Марин Маринов, България 1092, София, Тел.: 02 9220679, E-mail: m.i.marinov@mod.bg, Факс: 02 9879693

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

ДА

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне с публикуване на обявление за поръчка


IІI: Правно основание

Чл. 160 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Доставка на „Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”, „Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1” и „Изстрел с инертна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

“Доставка на „Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”, „Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1” и „Изстрел с инертна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”, съответстваща на изискванията на Технически спецификации ТС Б.05.2589.16-ВО, ТС Б.05.2696.17-ВО и ТС Б.05.2697.17-ВО, необходими за Българската армия. Количество: 1. „Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1” – количество – 1200 броя. 2. „Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1” – количество – 2800 броя. 3. „Изстрел с инертна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”– количество – 3000 броя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчката е свързана с изпълнението на цялостна доставка на бойни припаси необходими за Българската армия, което не налага и не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4424095 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Доставяните бойни припаси попадат в категория ML3 от Списъка на продуктите свързани с отбраната, което обстоятелство обосновава прилагането от Възложителя на чл. 160 от ЗОП във връзка с чл.162, ал.1 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчката чрез процедура на договаряне с публикуване на обявление за обществена поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

Министър на отбраната