Версия за печат

00164-2017-0037

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Марин Маринов, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220679, E-mail: m.i.marinov@mod.bg, Факс: 02 9879693

Място/места за контакт: дирекция Отбранителна аквизиция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/.

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-057.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, ул. Иван Вазов № 12, За: Красимира Ангелова, Република България 1080, София, Тел.: 02 9220675

Място/места за контакт: дирекция Отбранителна аквизиция

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, ул. Иван Вазов № 12, За: Красимира Ангелова, Република България 1080, София, Тел.: 02 9220675

Място/места за контакт: дирекция Отбранителна аквизиция

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на „Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”, „Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1” и „Изстрел с инертна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Военно формирование 34 750, Карлово
Код NUTS: BG
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на „Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”, „Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1” и „Изстрел с инертна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”, съответстваща на изискванията на Технически спецификации ТС Б.05.2589.16-ВО, ТС Б.05.2696.17-ВО и ТС Б.05.2697.17-ВО, необходими за Българската армия.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

35331300

Описание:

Гранати

ІІ.1.7) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Оферентът трябва да посочи в офертата всяка част от поръчката, която той евентуално предвижда да възложи на подизпълнители, и всеки предложен подизпълнител, както и обекта на частта от поръчката, за която е предложен този подизпълнител.

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количество: 1. „Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1” – количество – 1200 броя. 2. „Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1” – количество – 2800 броя. 3. „Изстрел с инертна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”– количество – 3000 броя.

Стойност, без да се включва ДДС
4424095 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

6

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. При подписване на договор за изпълнение на предмета на настоящата поръчка, участникът, избран за Изпълнител, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС и срок на валидност не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по договора. 2. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение, която може да бъда както следва: 2.1. Паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър І” № 1 IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01; или 2.2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение - оригинал. Когато гаранцията за изпълнение е под форма на банкова гаранция, изискването е банковата гаранция да бъде безусловна и неотменими, като текстът й се съгласува предварително с Възложителя; или 2.3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя - оригинал.Когато гаранцията за изпълнение е под форма на застрахователна полица, същата следва да отговаря на изискванията посочени в ГЛАВА III, "СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", точка 3.2.2.3. от Документацията за участие. 3. Банковите гаранции/ застрахователните полици служат за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора. 4. Сумите по гаранциите за изпълнение/ застрахователните суми по застрахователните полици се усвояват/ изплащат изцяло или частично в случай на пълно или частично неизпълнение на задължения по договора, пропорционално на неизпълнената част. При забава в изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да удължава крайният срок по банковите гаранции/ застрахователните полици със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за приключване на изпълнението на задълженията по договора при отчитане на забавата. 5. Възложителят освобождава 90 % от гаранцията за изпълнение на договора, в срок до 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на задълженията по договора. Възложителят има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки вследствие забава при изпълнение на задълженията по доставката. Възложителят освобождава останалите 10% от гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на задълженията по гаранционния срок на доставените бойни припаси, като има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки вследствие забава при изпълнение на задълженията по гаранционния срок. 6. Върху посочените гаранции Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 7. В случай, че гаранцията е под формата на банкова гаранция и е издадена от банка, намираща се извън територията на Република България, същата да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на територията на Република България. 8. Ако участникът или избраният Изпълнител е българско лице, всички разходи свързани с гаранцията са за сметка на Изпълнителя. 9. Ако участникът или избрания Изпълнител е чуждестранно лице, всички банкови разходи по превода свързани с гаранцията са за негова сметка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Начинът на плащане по договора за изпълнение на доставката са съгласно клаузите в проекта на договор и ще бъде по следния начин: Авансово плащане - 100% от стойността на заявеното количество, като плащането ще се извърши в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни, след представяне на следните документи: 1. Оригинал на фактура за авансово плащане. и 2. Оригинал на неотменяема, безусловна банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на аванса с валидност 30 /тридесет/ дни след последната доставка. Текстът на банковата гаранция се уточнява предварително между страните. Когато банковата гаранция за авансово плащане се издава от банка, установена извън територията на Република България, същата следва да бъде авизирана или потвърдена от българска или международна банка, регистрирана на територията на Република България. или 3. Застрахователна полица по застраховката, която обезпечава авансовото плащане чрез покритие на отговорността на изпълнителя с валидност 30 дни след последната доставка.Текстът на застрахователната полица се уточнява предварително между страните. Застрахователната полица следва да отговаря на изискванията, посочени в ГЛАВА III "СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", точка 3.1.1.3. от документацията за обществената поръчка. Сумата по аванса ще се редуцира със стойността на доставените по фактура стоки. Редуцирането ще се осъществява след изпълнение на доставка и представяне от изпълнителя в Дирекция „Отбранителна аквизиция” на следните документи: - Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител на изпълнителя и на военното формирование краен получател; - Оригинал на Приемо-предавателен протокол, подписан от представител на изпълнителя и на военното формирование краен получател, утвърден от началника на формированието краен получател. - Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи - оригинал и/ или складова разписка за приемане/предаване на материални запаси съгласно Закона за счетоводството;

ІІІ.1.5) Информация относно проучване за надеждност
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние
Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на представените документи, подписан от кандидата – съгласно образеца Приложение № 1, Глава VI от документацията. 2.Данни за ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – съгласно образеца Приложение № 2, Глава VI от документацията. 3.Декларация за обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 ЗОП – съгласно образеца Приложение № 3, Глава VI от документацията. 4.Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 - 4 и 6 от ЗОП – съгласно образеца Приложение № 4, Глава VI от документацията. 5. Кандидатът в свободна форма декларира: – дали е производител (български/чужд) на патрони; – дали ще внася патроните; – дали ще трансферира патроните; , като представя заверено от Кандидата копие на валидни документи съгласно Глава V, т. 1.2.5. от документацията. 6. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата – съгласно образеца Приложение № 5, Глава VI от документацията. 7.При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 8.Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) - съгласно образеца Приложение № 6, Глава VI от документацията. 9.Декларация по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) – съгласно образеца Приложение № 7, Глава VI от документацията. 10.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ – съгласно образеца Приложение № 8, Глава VI от документацията. Декларацията се представя за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. Забележка: 1.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1.1.Документите по т. 2., т. 3. и се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 1.2. Документите по т. 4 се представят за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 1.3.Документите по т. 5. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 1.4.Документите по т. 3. се представят за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 2.Когато кандидатът е юридическо лице, декларациите по т. 4. могат да се представят само от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата.

Критерии относно личното състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация за обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 ЗОП – съгласно образеца Приложение № 3, Глава VI от документацията. 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 - 4 и 6 от ЗОП – съгласно образеца Приложение № 4, Глава VI от документацията. 3. Декларация дали подизпълнителят: – е производител (български/чужд) на патрони; – ще внася патроните; – ще трансферира патроните; , като представя заверено от подизпълнителя копие на валидни документи съгласно Глава V, т. 3.4.1.2., подточка 3 от документацията, съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват. 4.При подизпълнители обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5.Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) - съгласно образеца Приложение № 6, Глава VI от документацията. 6. Декларация по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) – съгласно образеца Приложение № 7, Глава VI от документацията. 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ – съгласно образеца Приложение № 8, Глава VI от документацията. Документите се представят в офертата на участника, съгласно чл. 106, ал.2, т.2, б. "б" от ППЗОП, съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии относно икономическото и финансово състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

Критерии относно икономическото и финансово състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

ІІІ.2.3) Технически и/или професионални възможности
Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява, че производителят на бойните припаси притежава внедрена система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват, включващ предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Внедрена система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и.

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява, че производителят на бойните припаси притежава внедрена система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват, включващ предмета на договора. Документите се представят за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Внедрена система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Прибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти

НЕ

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

30-10-88

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
ІV.3.4) Срок за получаване на заявления за участие
13.11.2017 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български език

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Участник се отстранява от участие в процедурата: 1. При наличие на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал. 2, т. 1-6 от ЗОП; 2. При наличие на обстоятелствата по чл.327б и липса на декларация по чл. 327,ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България. 3. При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). 4. При наличие на основание по чл.107; чл.101, ал.11 от ЗОП. 5. При установяване на несъответствие с изискванията и условията, посочени от Възложителя така, както са формулирани в обявлението за обществената поръчка и документацията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.10.2017 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ