02538-2017-0016

BG-София:

Решение за откриване на процедура

Осъществен предварителен контрол; Номер на становището от 1-ви етап: КСИ-178 от дата 04.10.2017 г. 


Решение номер ОПИ-1146 от дата 11.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Мариан Вачевски, България 1000, София, Тел.: 02 8036024, E-mail: mvachevski@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvenata-por/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хардуер, комуникационно оборудване и друго оборудване, необходимо за доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП и закупуване на софтуер“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

•Анализите на съществуващото състояние и наличните ресурси, които се изготвят от Изпълнителя, след сключването на договора; •Доставка на хардуера, оборудването и софтуера, предмет на настоящата обществена поръчка: - Сървър №1 за виртуализация - 1 брой; - Сървър №2 за виртуализация - 1 брой; - Дисков масив № 1 – 1 брой в основен център на ядрото на ЕИСПП; - Дисков масив № 2 – 1 брой в рековери център на ядрото на ЕИСПП; - SAN комутатори – 2 броя; - Непрекъсваеми токозохранващи устройства – 2 броя, един в основен център в гр. София и един в рековери център гр. Пловдив; - Маршрутизатори – 2 броя; - Комуникационни модули – 2 броя; - Кабели за връзка между SFP модули – 2 броя; - LAN комутатори – 2 броя; - Лентово устройство – 1 брой; - Софтуер за архивиране/възстановяване и репликация на виртуални машини и данни; - Шкаф за сървъри – 1 брой; - Лицензи за IBM MQ - 2 бр. лицензи за 1 ядро. •Инсталиране, конфигуриране, доразвитие и изграждане на среда за репликации в основния и рековери центровете; • Мигриране на съществуващите ресурси; •Тестване и приемни изпитания. •Пускане в редовна експлоатация. •Гаранционна поддръжка на всички технически средства и изградени услуги. •Aнализ на хардуерното и комуникационно оборудване и използваните технологии, представя се в срок до 10 дни преди изтичане на гаранционната поддръжка, предмет на настоящата обществена поръчка, както и изготвяне на препоръки за осигуряване на последващо нормално отказоустойчиво функциониране и бъдещо доразвитие на ЕИСПП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

"Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите", финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, бюджетна линия BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Отделянето на различните обекти, включени в предмета на поръчката, в самостоятелно обособени позиции не е целесъобразно, т.к. всички устройства и техните компоненти трябва да бъдат напълно съвместими едни с други и да функционират като цяло. Отделянето на различните обекти, включени в предмета на поръчката, в самостоятелно обособени позиции не е целесъобразно, т.к. възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения за възложителя при доставката на хардуера, оборудването и софтуера, предмет на настоящата обществена поръчка; инсталиране, конфигуриране, доразвитие и изграждане на среда за репликации в основния и рековери центровете; мигрирането на съществуващите ресурси; тестването и приемните изпитания; пускането на системата в редовна експлоатация.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 270406 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е на стойност равна или по-висока от 264 033 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. Предвид размера на прогнозната стойност на доставката и наличието на правните основания Възложителят ще проведе открита по вид процедура, т.к. не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред, чрез провеждане на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

VIII.2) Длъжност

Следовател в специализиран отдел „03“ при НСлС /Определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-200/07.07.2017 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България/