Версия за печат

00164-2017-0035

BG-София: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

Министерство на отбраната, Дякон Игнатий №3, За: инж. Петър Нелов, инж. Райна Рашкова, Република България 1092, София, Тел.: 00359 2920794; 00359 2920745, E-mail: p.nelov@mod.bg, Факс: 00359 29880611

Място/места за контакт: главна дирекция Инфраструктура на отбраната

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/.

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий 3, За: инж. Петър Нелов, инж. Райна Рашкова, Република България 1092, София, Тел.: 00359 029220794; 00359 029220745, E-mail: p.nelov@mod.bg, Факс: 00359 29880611

Място/места за контакт: Главна дирекция Инфраструктура на отбраната

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.mod.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

1789/„Хидроизолация на външните стени и покрива на съоръжение – връх Ботев, Стара планина”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
връх Ботев, Стара планина
Код NUTS: BG4
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на обществената поръчка е разкриване на покрив и стени на вкопано съоръжение до кота -3.00 метра, направа на нова хидроизолация на покрива и на стените на съоръжението, съгласно подробна количествена сметка.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Оферентът трябва да посочи в офертата всяка част от поръчката, която той евентуално предвижда да възложи на подизпълнители, и всеки предложен подизпълнител, както и обекта на частта от поръчката, за която е предложен този подизпълнител.

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество и обем по видове строително - монтажни работи е съгласно количествена сметка приложение 15 от документацията.

Стойност, без да се включва ДДС
270000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

90

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

При подписване на договор, участникът, избран за Изпълнител, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС и срок на валидност 30 дни след приемане на изпълненото строителство на обекта. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение, която може да бъде както следва: 1. Паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър І” № 1 IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01; или 2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение - оригинал. или 3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя - оригинал. Когато гаранцията за изпълнение е под форма на застраховка, същата следва да отговаря на изискванията, посочени в РАЗДЕЛ IV на документацията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща извършените от изпълнителя СМР чрез банков превод по сметка на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне от страна на изпълнителя в главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”- МО на изискуемите по договора документи, удостоверяващи изпълнението на договора, съгласно чл. 2, ал. 4 от проекто договора. При искане на аванс, който може да бъде до 30 % от стойността на поръчката, от страна на изпълнителя, същият се превежда до 60 дни след подписване на Протокол 2 за откриване на строителна площадка. Изпълнителя представя фактура с размера на искания аванс и гаранция обезпечаваща аванса. Гаранцията за авансово плащане може да бъде представена в една от следните форми:1. паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на отбраната, дирекция "Финанси", Българска Народна Банка ЦУ, гр. София 1000, пл. „Александър І” № 1 IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01 BIC BNBGBGSD Или 2. Оригинал на 100 % безусловна и неотменима банкова гаранция за стойността на аванса в полза на Възложителя, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след въвеждане на обекта в експоатация; или 3. Застраховка, обезпечаваща авансовото плащане - в оригинал. Текстът на банковата гаранция/застрахователната полица се уточнява между страните. Формата и съдържанието на банковата гаранция/застрахователната полица се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ.1.4) Други особени условия за изпълнението на поръчката, по-специално по отношение на сигурността на доставките и сигурността на информацията

Изпълнението на обществената поръчка е свързано с достъп до информация, подлежаща на класификация като държавна тайна с ниво "Поверително" при спазване на изискванията по т. 4.3.3. от документацията, съгласно чл. 158, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

ІІІ.1.5) Информация относно проучване за надеждност
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние
Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Заявлението за участие следва да съдържа: 1. Списък на представените документи, подписан от кандидата – съгласно - Прилож. № 1, от документацията. 2. Данни за ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – съгласно - Прилож. № 2, от документацията. 3. Декларация за обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП – съгласно - Прилож. № 3, от документацията. Декларацията се представя от всяко от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 4. Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 - 4 и 6 от ЗОП – съгласно - Прилож. № 4, от документацията. Когато кандидатът е юридическо лице, декларацията може да се представи само от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата. 5. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата – съгласно - Прилож. № 5, от документацията. 6. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) – съгласно - Прилож. № 6, от документацията. 7. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) – съгласно - Приложение № 7 от документацията. 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от ЗОВСРБ – съгласно - Приложение № 8, от документацията. Декларацията се представя за лицата по чл.40,ал.1 от ППЗОП; 9. Доказателства по чл.158,ал.7 от ЗОП: 9.1.Заверено копие на Удостоверение за сигурност,съгласно Глава VI,Раздел VI от ЗЗКИ до ниво най-малко "Поверително". 9.2. Заверени копия на валидни разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ), на ниво най-малко „Поверително” с валидност не по-малко от 6 месеца. 9.3. Списък на всички лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката - съгласно - Прилож. № 11, от документацията; 9.3. Заверено копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и валиден талон за настоящата година, за строежи четвърта група, пета категория или да бъде вписан в друг съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в ЦПРС или за участници, които са чуждестранни лица - еквивалентен документ, доказващ регистрация/членство в аналогична професионална организация на държавата, в която участникът е установен. 9.4. Заверено от участника копие на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /НУРЗЗПС/, която да е валидна минимум за срока на валидност на офертата. Минималната застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от НУРЗЗПС, за строежи четвърта група, пета категория. 9.5. Списък на строителството за 2 броя обекти, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 9.6. Декларация за използване на капацитета на трети лица по чл. 65 от ЗОП, съгласно образеца Прилож. № 10б от документацията. 10. При участници обединения – копие на договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето, което представлява подизпълнителите в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Критерии относно личното състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

В случай, че участникът предвижда използването на подизпълнител, последният следва да попълни Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно Приложение № 10 от документацията. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Когато е приложимо вида и дела на работите, които ще бъдат възложени на подизпълнители, и/или предложените подизпълнители и документи, с които се доказва спазването на изискванията за подбор за всеки от тях се представят в офертата на участника. Подизпълнителят следва да представи: 1. Декларация за обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП – съгласно Приложение № 3 от документацията. 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 - 4 и 6 от ЗОП – съгласно Приложение № 4 от документация. 3. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) – съгласно Приложение № 6 от документацията. 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327, ал.1, съгласно Приложение № 7 от документацията. 5. Декларация по чл.327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – съгласно Приложение № 8 от документацията. 6. Доказателства по чл.158,ал.7 от ЗОП: 6.1.Заверено копие на Удостоверение за сигурност,съгласно Глава VI,Раздел VI от ЗЗКИ до ниво най-малко "Поверително". 6.2. Заверени копия на валидни разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ), на ниво най-малко „Поверително” с валидност не по-малко от 6 месеца. 6.3. Списък на всички лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката - съгласно - Прилож. № 11, от документацията; 6.4. Заверено копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и валиден талон за настоящата година, за строежи четвърта група, пета категория или да бъде вписан в друг съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в ЦПРС или за участници, които са чуждестранни лица - еквивалентен документ, доказващ регистрация/членство в аналогична професионална организация на държавата, в която участникът е установен. 6.5. Заверено от участника копие на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /НУРЗЗПС/, която да е валидна минимум за срока на валидност на офертата. Минималната застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от НУРЗЗПС, за строежи четвърта група, пета категория. 6.6. Списък на строителството за 2 броя обекти, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите по т.6.1-т.6.6 се представят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват. 7. При подизпълнители обединения – копие на договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето, което представлява подизпълнителите в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Всички изброени документи за подизпълнителите се представят в офертата на участника съгласно чл.106, ал.2, т.2, буква "б" от ППЗОП, съобразно вида и дела от поръчката която ше изпълнява.

ІІІ.2.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии относно икономическото и финансово състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Кандидатите представят заверено копие на застраховка "Професионална отговорност" за строител, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и чл.2, ал.1, т.3 и чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, която да е валидна за срока на валидност на заявлението и офертата, както и за целия срок на изпълнение на договора. За доказване на икономическото и финансово състояние на кандидата, се представя доказателство за наличие на застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималната застрахователна сума да е съгласно чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за строежи минимум пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5,б."б" от ЗУТ.

Критерии относно икономическото и финансово състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, представят заверено копие на застраховка "Професионална отговорност" за строител, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и чл.2, ал.1, т.3 и чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, която да е валидна за срока на валидност на заявлението и офертата, както и за целия срок на изпълнение на договора. За доказване на икономическото и финансово състояние на подизпълнителя, се представя доказателство за наличие на застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималната застрахователна сума да е съгласно чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за строежи минимум пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5,б."б" от ЗУТ.

ІІІ.2.3) Технически и/или професионални възможности
Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП, кандидатът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните пет години от датата на подаване на офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП – списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Под "сходно" строителство да се разбира - хидроизолация на плоски покриви.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Кандидатът следва да e изпълнил два обекта /строителство/ с предмет идентичен или сходен на този на поръчката, като представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение за 2 броя обекти /строителство/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от него през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойност, дата, на която е приключило изпълнението, място на строителството, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Под "сходно" строителство да се разбира - хидроизолация на плоски покриви.

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП, подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните пет години от датата на подаване на офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП – списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Когато е приложимо, вида и дела на работите, които ще бъдат възложени на подизпълнители, и/или предложените подизпълнители и документи, с които се доказва спазването на изискванията за подбор за всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие, се представят в офертата на участника, съгласно чл. 106, ал.2, т. 2, б. "б" от ППЗОП. Под "сходно" строителство да се разбира - хидроизолация на плоски покриви.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Кандидатът следва да e изпълнил два обекта /строителство/ с предмет идентичен или сходен на този на поръчката, като представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение за 2 броя обекти /строителство/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от него през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойност, дата, на която е приключило изпълнението, място на строителството, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Под "сходно" строителство да се разбира - хидроизолация на плоски покриви. Участникът посочва в офертата си подизпълнител/и и дела от поръчката, който ще им възложи, ако възнамерява да използват такъв/такива. В този случай, участникът трябва да представи доказателства за поетите от подизпълнителя задължения. Подизпълнителят/лите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Ускорена ограничена

Основания за избора на ускорена процедура: Техническия район СКВ 203 е изцяло под земята и хидроизолацията е направена по време на строителството на обекта през 1980 г. С времето хидроизолацията е компрометирана и през фугите на стоманобетоновата конструкция директно тече вода в помещенията от техническия район, в които е монтирана апаратура, която може да дефектира, което налага спешно възлагане на поръчката. Отдалечеността на обекта, неговата надморска височина, трудното обслужване, затруднената метеорологична обстановка налага спешно възлагане за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта.
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Организация и изпълнение на поръчката; тежест: 60
Показател: Ценово предложение; тежест: 30
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
ІV.3.4) Срок за получаване на заявления за участие
25.10.2017 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Кандидат или участник се отстранява от участие в процедурата при следните условия: 1. При наличие на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал. 2, т. 1-6 от ЗОП. При прилагане на основанията за отстраняване по чл. 157, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП не могат да се прилагат мерките за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП; 2. При липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). 3. При наличие на обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). 4. При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) след изтичане на срока по §14 от ПЗР на този закон, ако не са привели дейността си в съответствие с изискванията му подлежат на отстраняване, а ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за него са съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона. 5. При установяване на несъответствие с изискванията и условията, посочени от Възложителя така, както са формулирани в обявлението за обществената поръчка и настоящата документация. 6. При наличие на основание по чл. 107 от ЗОП и чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.3 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.10.2017 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ