Версия за печат

00164-2017-0035

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 92 от дата 05.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: инж. Петър Нелов, инж. Райна Рашкова, България 1092, София, Тел.: 02 9220794; 02 9220745, E-mail: p.nelov@mod.bg, Факс: 02 9880611

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

ДА

ІI.1) Вид на процедурата

Ограничена процедура


IІI: Правно основание

Чл. 160 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

1789/„Хидроизолация на външните стени и покрива на съоръжение – връх Ботев, Стара планина”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е разкриване на покрив и стени на вкопано съоръжение до кота -3.00 метра, направа на нова хидроизолация на покрива и на стените на съоръжението, съгласно подробна количествена сметка. Предметът на обществената поръчка не е подходящ за разделянето и на обособени позиции.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е откриване на покрив, стени и направа на хидроизолация на вкопана до кота -3.00 метра изцяло стоманобетонова сграда, съгласно подробна количествена сметка.Предметът на обществената поръчка не е подходящ за разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 270000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

1) Обществената поръчка попада в обхвата на чл. 148, ал. 1, т. 6 от ЗОП, тъй като за изпълнението на строително-монтажните работи, включващи се в предмета на поръчката е необходим достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително" (видно от схема на класификация на етапите за сключване и изпълнение на договор с предмет "1789/"Хидроизолация на външните стени и покрива на съоръжение - връх Ботев, Стара планина). Предметът на поръчката включва информация, подлежаща на класификация като държавна тайна с ниво "Поверително". В този смисъл, обектът представлява чувствително строителство по смисъла на §2, т.65 от ЗОП, тъй като е строителство за целите на сигурността, което изисква класифицирана информация. 2)Съгласно становище на Служителя по сигурността на информацията с рег.№ 21-38-303/11.08.2017 г. в обществената поръчка е включена информация, подлежаща на класификация като държавна тайна с ниво „Поверително“ съгласно т.15 и т. 20 от Раздел II на Приложение №1 към чл. 25 от ЗЗКИ. 3)При възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност възложителите избират свободно ограничена процедура и процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, съгласно чл. 160 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

Министър на отбраната