Версия за печат

00038-2017-0033

BG-Габрово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/378-.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 60 от 28.04.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2017-0033
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на процедурата касае доставка на: - Нов трактор - 1 бр.; - Багерно устройство съвместимо с оферирания трактор - 1 бр.; - Челен товарач с кофа 4 в 1 съвместим с оферирания трактор - 1 бр.; - Косачка с бункер съвместима с оферирания трактор - 1 бр.; - Косачка плоска съвместима с оферирания трактор – 1 бр. - Мулчър съвместим с модел ISEKI TS1910 F - 1 бр.; - Косачка плоска съвместима с модел ISEKI TS1910 F - 3 бр. Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 576-ОЗЛ-17 от 20.07.2017 г.  История
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, САТНЕТ ЕООД, ул. Юмрукчал, № 20, вх. Б, ет. 2, ап. 3, България 4300, Карлово, Тел.: 0888 111777, E-mail: mitak@satnet.bg, Факс: 03359 7000

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на 1 брой трактор LS, XR50 и прикачен инвентар, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложения № 1) и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2), неразделна част от Договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

80

ІII.7) Стойност, посочена в договора
73725 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.10.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
73725 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.10.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Нела Илиева Рачевиц
VII.2)
Длъжност: За Кмет на Община Габрово, съгласно заповед № 1872 /06.10.2017г. на кмета на Община Габрово