Версия за печат

01158-2017-0011

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедураРешение номер 05-05-3 от дата 10.10.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG341, Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, За: Димитър Николов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 056 876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/209.

I.4) Основна дейност

Друго: пристанищна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изместване и преоборудване на трафопост Тютюнева магазия”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат от изпълнителя са: Ремонт на помещението, демонтиране на съществуващия ТП „Дизели”, пренасочване на кабелите захранващи съществуващите потребители – отсъединяване от ТНН на ТП „Дизели” и пренасочване според плана за преместване. Извършва се последователно отсъединяване на всеки кабел НН и при необходимост се удължава, чрез съединителна муфа с кабел от същия тип. Съединителните муфи са за кабел Н.Н. термосвиваема технология. Демонтажните и монтажни работи в действащите съоръжения се извършват след пълно изключване на напрежението (съгласувано с потребителите). Изпълняват се следните технически мероприятия: - изключване на напрежението; -окачване на табели и ограждения на работното място; - проверка за отсъствие на напрежение; - поставяне на преносими заземления там, където е необходимо. Трансформаторният пост се ситуира в съществуващо помещение до „Тютюнева магазия”. Да се предвиди степен на защита от външни въздействия – IР подходящо за морска среда, Обособяват се четири сектора: - за трансформатори – 2бр. - за разпределителна уредба 20кV; - за табла ниско напрежение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Целта на обществената поръчка е преместване на съоръжение ТП „Дизели”.Измества се съществуващия ТП „Дизели” в съществуваща постройка зад „Тютюнева магазия”. Предвидения срок за изпълнение, взаимосвързаността на дейностите, които следва да се изпълнят, така че да се гарантира качествено изпълнение и осигуряване на безопасност при извършване на СМР, не предполагат разделянето им на отделни обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 465000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозна стойност на поръчката е до 465 000,00 лв. без ДДС и на основание чл.20, ал.2,т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е чрез „публично състезание”

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ивайло Стоянов Иванов

VIII.2) Длъжност

Директор на Клон-териториално поделение Пристанище Бургас