00936-2017-0002

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедураРешение номер 2 от дата 09.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000053273

BG341, Дом за медико-социални грижи за деца/ДМСГД/ гр. Бургас, ж.к Зорница, ул. Урал №1, За: Женя Гочева- гл. счетоводител, България 8018, Бургас, Тел.: 0359 056879066, E-mail: dmsgd_bourgas@abv.bg, Факс: 0359 056879061

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dmsgd-bs.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dmsgd-bs.com/blog/ps-001-09-10-2017-god-dostavka-na-hranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-dmsgd-gr-burgas-po-11-obosobeni-pozitsii/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Бургас“, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Детски пюрета и каши Обособена позиция №11: Млека за кърмачета, преходни млека и специализирани формули

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Детски пюрета и каши Обособена позиция №11: Млека за кърмачета, преходни млека и специализирани формули Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към документацията. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 178291.45 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно прогнозната стойност на обществената поръчка и във връзка с предвидените прагове в Закона за обществени поръчки, Възложителят следва да проведе процедура публично състезание. Не са налице условия за провеждане на състезателен диалог, партньорство за иновации или процедури на договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно Част Шеста, Глава Двадесет и седма, чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Пепа Стоянова Ралчева

VIII.2) Длъжност

Директор на Дом за медико-социални грижи за деца/ДМСГД/ гр. Бургас