Версия за печат

00470-2017-0002

BG-с. Черноочене:

Решение за откриване на процедураРешение номер 633 от дата 02.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочене, с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул. Шеста № 9, За: Рушен Фейзула - Началник отдел ИПСИП, България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6368, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.chernoochene.com/profil/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО 8 /ОСЕМ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на Община Черноочене по 8 /осем/ броя маршрутни разписания утвърдени по Заповед № 491/31.08.2017 г., включени в обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Маршрутно разписание – “с.Черноочене-център- с.Яворово- с.Каняк – с.Дядовско – с.Водач – ДГ с.Житница” - включващо 2 /два/ курса на ден, общо 52.8 км дневно, в т.ч. 8.8 км. нулев пробег; Брой на местата в превозното средство - автобус над 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни за 2 години - 360; Прогнозна стойност на обособената позиция – 26 136 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.65 лв./км пробег с ДДС. Обособена позиция 2: Маршрутно разписание – “с.Черноочене- с.Бели вир- СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене” включващо 3 /три/ курса на ден, общо 86.4 км дневно, в т.ч. 14.4 км. нулев пробег; Брой на местата в превозното средство - автобус над 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни за 2 години - 360; Прогнозна стойност на обособената позиция – 42 768 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.65 лв./км пробег с ДДС. Обособена позиция 3: Маршрутно разписание – “с.Черноочене - с.Стражница - с.Свободиново – СУ”Хр.Смирненски”с.Черноочене – ДГ с.Черноочене” - включващо 3 /три/ курса на ден, общо 108 км дневно, в т.ч. 18 км. нулев пробег; Брой на местата в превозното средство - автобус до 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни за 2 години - 360; Прогнозна стойност на обособената позиция – 35 640 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.10 лв./км пробег с ДДС. Обособена позиция 4: Маршрутно разписание – “СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене - с.Черноочене горна махала - с.Божурци – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене -, включващо 3/три/ курса на ден, общо 32.4 км дневно, в т.ч. 5.4 км. нулев пробег; Брой на местата в превозното средство - автобус над 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни за 2 години - 360; Прогнозна стойност на обособената позиция – 16 038 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.65 лв./км пробег с ДДС. Обособена позиция 5: Маршрутно разписание – “СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене - с.Ябълчени – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене” - включващо 2/два/ курса на ден, общо 24 км дневно, в т.ч. 4 км. нулев пробег; Брой на местата в превозното средство - автобус над 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни за 2 години - 360; Прогнозна стойност на обособената позиция – 11 880 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.65 лв./км пробег с ДДС. Обособена позиция 6: Маршрутно разписание – “СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене - с.Яворово - с.Каняк – с.Дядовско – с.Водач – с.Житница – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене”- включващо 2/два/ курса на ден, общо 74.4 км дневно, в т.ч. 12.4 км. нулев пробег; Брой на местата в превозното средство - автобус над 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни за 2 години - 360; Прогнозна стойност на обособената позиция – 36 828 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.65 лв./км пробег с ДДС. Обособена позиция 7: Маршрутно разписание – “с.Соколите – с.Женда – ОУ „Васил Левски” с.Комунига”- включващо 2 /два/ курса на ден, общо 26.4 км дневно, в т.ч. 4.4 км. нулев пробег; Брой на местата в превозното средство - автобус до 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни за 2 години - 360; Прогнозна стойност на обособената позиция – 8 712 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.10 лв./км общ пробег с ДДС. Обособена позиция 8: Маршрутно разписание – “с.Черноочене – с.Дядовско – с.Водач център - СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене”- включващо 2 /два/ курса на ден, общо 42 км дневно, в т.ч. 7 км. нулев пробег; Брой на местата в превозното средство- автобус над 22 /двадесет и две/м-а.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 198792 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Айдън Ариф Осман

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Черноочене