Версия за печат

00027-2017-0008

BG-Пазарджик:

Решение за откриване на процедураРешение номер 471 от дата 29.09.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130072241

BG423, Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД, ул. Болнична 15, За: Стоянка Михайлова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 03 4408766

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-pz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Ежедневната доставка на готова храна за стационарните пациенти по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Прогнозно количество хранодни - около 100 000 годишно. Прогнозно количество хранодни – около 250 дневно . Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни, определени на база предходно потребление на възложителя

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката включва доставката на готова храна за лежащо болни чрез ежедневни доставки по предварителни заявки по диети, вид и количество, която няма как да бъде разделена на позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1050000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общата прогнозна стойност на поръчката за срок от 36 месеца е 1050000 без вкл. ДДС и попада в праговите стойности по чл. 20, ал. 1 от ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира публичност при възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачност при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението може да се подава в срока по чл.197, ал. 1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.09.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Васил Костов Вълчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор