Версия за печат

00740-2017-0005

BG-София:

Информация при производство по обжалване

Доставки


І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул.Цар Борис III № 136, За: Евелина Турмакова, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: e.turmakova@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/14_OTP.


ІI: Информация за обществената поръчка

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00740-2017-0005

ІI.2) Обект на поръчката

Доставки

ІI.3) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни сертифицирани материали (ССМ), специфични разтвори за апарати необходими за нуждите на лабораториите на ИАОС“ по 513 обособени позиции, описани в Приложение № 1 към Техническата спецификация.


IІI: Информация за обжалване

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване


IV: Дата на изпращане на настоящата информация

28.09.2017 г. 


V: Възложител

V.1) Трите имена

Камелия Любомирова Радева

V.2) Длъжност

Изпълнителен директор