Версия за печат

00164-2017-0030

BG-София:

Решение за откриване на процедура

Осъществен предварителен контрол; Номер на становището от 1-ви етап: КСИ-145 от дата 21.08.2017 г. 


Решение номер 83 от дата 20.09.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: инж. Милена Иванова; инж. Зорница Димитрова, България 1092, София, Тел.: 00359 29220703; 00359 29220749, E-mail: m.d.ivanova@mod.bg, Факс: 00359 29220704

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпълнение на строителство по проект 3AF31046 „Осигуряване на сграда за личния състав (ЛС) НА AGSR авиацията“ във в.ф. 26 030 - Авиобаза Безмер“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Естеството и обема на строителството е съгласно инвестиционен проект и количествени сметки (приложения към документацията). Ще бъде изградена нова административна сграда - масивна едноетажна, монолитна със застроена площ 299,67 м (полезна площ 263,88 м), състояща се от брифинг зала, метеорологичен офис, стая за планиране на полети, оперативен център за въздушен транспорт, работни помещения, санитарни възли, главно ел. табло, техническо помещение, включително подвижно обзавеждане, нова обслужваща улица и паркинг около 120м за 8 броя леки коли.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изпълнението касае един обект, който има самостоятелно експлоатационно предназначение и няма нужда от разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, поради което процедурата за възлагане е публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.09.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ

VIII.2) Длъжност

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ