Версия за печат

00164-2017-0029

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 82 от дата 15.09.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: инж. Зорница Димитрова; инж. Милена Иванова, България 1092, София, Тел.: 02 9220749; 02 9220703, E-mail: m.d.ivanova@mod.bg, Факс: 02 9880611

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Проектиране и авторски надзор по време на строителството на проекти 3AF31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) за AGSR авиация“ и 3AF31025 „Възстановяване на вътрешен път“ във в.ф. 26 030 – Авиобаза Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Проектиране и авторски надзор по време на строителството на проекти 3AF31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) за AGSR авиация“ и 3AF31025 „Възстановяване на вътрешен път“ във в.ф. 26 030 – Авиобаза Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), включващo следните дейности: 1. Изработване на отделни Сметки за оценка на разходите тип „Б” (Туре B Cost Estimate, TBCE) за проекти 3AF31020 и 3AF31025 при спазване на Техническо ръководство за метода за представяне на искане за средства за проекти на летища INFRA/AIR/88/250 (Method of Presentation of Requests Funds for Airfields Projects Technical Guidance) и на Критерии и стандарти на НАТО за летища Bi-MNCD 85-5 и Technical (Criteria and) Standards for POL facilities. 2. Изработване на инвестиционен проект за проект 3AF31020 и за проект 3AF31025 във фаза „работен проект” и подробни количествено-стойностни сметки, съгласно Задания за проектиране /Приложения към документацията/, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 3. Защита на Сметкaта за оценка на разходите тип „Б” (Туре B Cost Estimate, TBCE) и инвестиционния проект при възникнали въпроси в това число и пред органите на НАТО. 4. Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изпълнението на поръчката касае два проекта, които са физически взаимно свързани и не могат да функционират самостоятелно, тъй като целта на изграждането на вътрешния път е да обслужва склада за ГСМ. По тези причини обособяването на позиции не е възможно тъй като е необходимо улсугата по проектиране и авторски надзор да се извършва едновременно за двата проекта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 534000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка е на стойност чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП, поради което е налице възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за обществените поръчки за открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността и прозрачността на възлагане изпълнението на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.09.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА