01158-2017-0010

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-10-14 от дата 13.09.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: инж. Спас Вучев, експерт в дирекция Инфраструктура, акватория и собственост, България 1574, София, Тел.: 02 8079999; 02 8079930, E-mail: s.vuchev@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/206.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обектът обхваща площадковата водопроводна мрежа, разположена от 5-то до 13-то корабни места. Предметът на обществената поръчка е подмяна и ремонт на старите и повредени тръби на водопровода с нови ПЕВП (HDPE) тръби и увеличаване на точките за захранване с вода, за да се увеличи дебита и налягането в съответния водопровод, като се осигури нормално захранване на пристаналите кораби с вода. Пълното описание на предмета на поръчката и изискванията на възложителя за изпълнението са описани в Техническата спецификация към документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на поръчката е изпълнението на СМР за подмяна и ремонт на площадковата водопроводна мрежа, разположена от 5-то до 13-то корабни места, като предвиденият срок за изпълнение, взаимосвързаността на дейностите, които следва да се изпълнят, така че да се гарантира качествено изпълнение и осигуряване на безопасност при извършване на СМР, не предполагат разделянето им на отделни обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 430000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП дава възможност възложителите да прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 за обществени поръчки с обект строителство, имащи прогнозна стойност от 270 000 лв. до съответния праг на чл. 20, ал. 1 от ЗОП в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. Определената от възложителя прогнозна стойност (430 000 лв. без ДДС) не надвишава прага по 20, ал. 1, т. 3, б. а) от ЗОП. Предвид на това провежданата процедура е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава пред Комисия за защита на конкуренцията от всяко заинтересовано лице в срока, указан в чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.09.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

Генерален директор