Версия за печат

01158-2017-0009

BG-Русе:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-01-54 от дата 04.09.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1303161400049

BG323, Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, За: инж. Пенчо Петков – зам. директор на Клон - ТП Пристанище Русе, ДП „Пристанищна инфраструктура”, България 7000, Русе, Тел.: 082 818994, E-mail: p.petkov@bgports.bg, Факс: 082 821862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/203.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Осигуряване на независимо водоснабдяване на II-ри участък в пристанищен терминал Русе-запад“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предвидените работи за обекта включват: изграждане на нов водопровод – отклонение от съществуващ водопровод ф 150 мм. За целта е изработен проект, който е съгласуван, одобрен и са издадени две разрешителни за строеж. Проектът е разделен на две части, както следва: I-ва част – „ Уличен водопровод по ул. „Матей Стойков“ за пристанищен терминал Русе-запад, II-ри участък, от опорна точка (о.т.) 636, към поземлен имот с идентификатор 63427.3.4, кв. ЗПЗ, гр. Русе“, с дължина на водопровода L=1118 м и разрешение за строеж № 469 от 29.11.2016 г.; II-ра част – „Площадков водопровод в поземлен имот с идентификатор 63427.3.4 – пристанищен терминал Русе-запад, II-ри участък, кв. ЗПЗ, ул. „Матей Стойков“, гр. Русе“, с дължина на водопровода L=586 м и разрешение за строеж № 468 от 29.11.2016 г. Конкретните видове и количества строително-монтажни дейности са посочени в Техническата спецификация и количествената сметка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвидените работи за обекта включват: изграждане на нов водопровод – отклонение от съществуващ водопровод ф 150 мм., позволяващ нормалната експлоатация, по предназначение на пристанищния терминал. Пристанищен терминал Русе-запад е в интензивна експлоатация. Това обстоятелство, както и взаимосвързаносттта на дейностите, които следва да се изпълнят, така че да се гарантира качествено изпълнение и осигуряване безопасност при извършване на товаро-разтоварните работи, както и осигуряване непрекъсната работа на терминала, не предполагат разделянето им на отделни обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 357000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. С цел осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност и свободна конкуренция, изборът на изпълнител ще бъде осъществен посредством провеждане на процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.09.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Стоян Борисов Христов

VIII.2) Длъжност

Директор на Клон ТП Пристанище Русе