Версия за печат

02709-2017-0041

BG-Годеч:

Решение за откриване на процедураРешение номер 278 от дата 23.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760230

BG412, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Годеч, пл. Свобода №3, ет.3, За: инж. Антон Петров Попов, България 2240, Годеч, Тел.: 088 4493939, E-mail: dgsgodech@abv.bg, Факс: 0729 22119

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sddp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170823dLKF8716810.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Периодично техническо обслужване и ремонт на МПС; периодични технически прегледи и доставка на резервни части за срок от 24 месеца за нуждтие на ТП ДГС Годеч"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодично техническо обслужване, ремонт и доставка на резервни части за следните видове автомобили: ВАЗ 21213 Лек автомобил 2003 1600 XTA21213031700759 ВАЗ 21214 Лек автомобил 2006 1690 XTA2121406186975 ВАЗ 21214 Лек автомобил 2008 1690 XTA21214081898199 ВАЗ 21214 Лек автомобил 2014 1690 XTA212140E2162946 ВАЗ 21214 Лек автомобил 2017 1690 ХТА212140Н2271438 УАЗ 469 Лек автомобил 1989 2445 211860 Тойота Хайлукс Лек автомобил 2009 2494 AHTFR22G706018047 Грейт Уол Ховър Товарен автомобил 2012 2378 LGWDA3N51BB913496 Болгар ТК82 Трактор 1990 3480 135458 РСД 4 Ремарке тракторно --- --- 26533С02853ЕК МПС-тата са изброени информативно, като Възложителят си запазва правото по време на изпълнение на договора да добява и други МПС/ППС към изпълнението. Поръчката е разделена на две обособени позиции - ОБП 1 - периодично техническо обслужване и ремонт на МПС и ОБП 2 - доставка на резервни части за МПС, които са подробно описани в документацията към обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Държавно горско стопанство - Годеч е териториално поделение към Северозападно държавно предприятие Враца, заедно с още 22 териториални поделения. Общата сума, която предприятието е планирало за календарната 2017 година, надхърля посочените в чл.20 от Закона за обществените поръчки стойностни прагове, затова се прилага чл.20, ал.1, т.1, б. "б" от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1 т.1 от Закона за общствените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Антон Петров Попов

VIII.2) Длъжност

Директор ТП Държавно горско стопанство Годеч