00753-2017-0029

BG-Свищов:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1096-РД-01-03 от дата 22.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=158.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на компютърна и периферна техника за Община Свищов, ОССД и разпоредител „Култура“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на възлагане е доставката на следните артикули: За Община Свищов: - Лаптоп – 2 броя; Компютърни конфигурации - 6 броя; Лазерен принтер черно – бял – 3 броя; Матричен принтер – 3 броя; Скенер – 3 броя; Сървър – 1 брой; Цветен лазерен принтер – 1 брой; Непрекъсваем ТЗИ – 2 броя. За Общинска служба "Социални дейности": - настолен компютър – 1 брой; монитор – 1 брой; лаптоп – 2 броя; компютърна конфигурация – 2 броя; скенер – 1 брой. За разпоредител "Култура": - мултимедиен проектор – 1 брой и настолен компютър – 1 брой. За ОП „Чистота – Свищов“: -компютърна конфигурация – 1 брой; непрекъсваем ТЗИ – 4 броя; мултифункционално устройство – 1 брой. Избраният за изпълнител участник се задължава да доставя оферираните от него артикули от компютърна и периферната техника, описана в техническото му предложение и отговарящи на техническите характеристики, съдържащи се в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Подробните изисквания са посочени в техническата спецификация неразделна част от документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл.178, ал. 5 от ЗОП при поръчка за доставка или услуга възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 21800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта, на която от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Пламен Стефанов Петков

VIII.2) Длъжност

Зам.-Кмет "БИП" на Община Свищов, упълномощен със Заповед №1041-РД-01-03/09.08.2017 год. на Кмета на Община Свищов