Версия за печат

02030-2017-0017

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер Л-3910 от дата 17.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010029

BG411, Главна дирекция Изпълнение на наказанията, бул. Ген. Николай Г. Столетов № 21, За: Васил Василев; Костадин Картулев, България 1309, София, Тел.: 02 8139257; 02 8319258, E-mail: lop@gdin.bg, Факс: 02 8139107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gdin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.gdin.bg/7a70f52754c50eb7622d55c9b48a9fae.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: изпълнение на наказанията


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на твърди горива за отопление за нуждите на териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията” за отоплителен сезон 2017/2018г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на кафяви въглища, въглища черни - тип „Донбас” и брикети“; Обособена позиция № 2: „Доставка на дърва за горене“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на твърди горива за отопление за ГДИН за отоплителен сезон 2017/2018г. Общо количество - 552 тона твърди горива, в т.ч. черни въглища тип „Донбас” – 455тона, кафяви въглища - 87 тона и брикети – 10 тона и дърва за горене - 1250м3, в това число от широколистни дървесни видове – 900 м3 и от иглолистни дървесни видове 350 м3. Кодове съгласно Общия терминологичен речник: CPV 09110000 - твърди горива, CPV 09111100 - въглища, CPV 09111220 - брикети, CPV 03413000 - дърва за горене.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 300000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на поръчката е доставка на стоки - с кодове съгласно Общия терминологичен речник (CVP) - CPV 09110000 - твърди горива, CPV 09111100 - въглища, CPV 09111220 -брикети, CPV 03413000 - дърва за горене, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 61 от 2016 г.), изм. § 3 на ПМС № 347 ОТ 8.12 2016 г.(ДВ бр. 102/2016г.).

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП не се прилагат разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и покана за участие не се изпраща.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се реализира чрез борсово посредничество на сесии на ,,Софийска стокова борса" АД и при условията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Договорът за доставката се сключва по реда на ЗСБТ, чрез борсов посредник на основание сключен договор за борсово посредничество. Прогнозна стойност на поръчката по обособени позиции е както следва: По Обособена позиция № 1: „Доставка на кафяви въглища, въглища черни - тип „Донбас” и брикети“ - 190 000,00 лв. (сто и деветдесет хиляди лева) без ДДС; Обособена позиция № 2: „Доставка на дърва за горене“ – 110 000,00 лв. (сто и десет хиляди лева) без ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ст. комисар Свилен Ангелов Цветанов

VIII.2) Длъжност

ВПД Главен директор на ГД "Изпълнение на наказанията" /съгласно Заповед № ЧР-05-67/14.03.2017г. на министъра на правосъдието/