Версия за печат

00164-2016-0018

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 70 от 14.08.2017 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Стойчо Владев, Р България 1092, София, Тел.: 02 9220676, E-mail: s.vladev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2016-013..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отбрана


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на Министерството на отбраната, намиращи се на територията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас по 9 обособени позиции.

II.3) Кратко описание на поръчката

Опазване и защита на имущество, сигнализиране при нерегламентиран достъп до освободените войскови имоти (ОВИ) и осъществяване на пропускателен режим на територията на съответните ОВИ, 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през празнични и почивни дни.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 43 от 14.04.2016 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

2016-729471

Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 76 - 134347 от 19.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 164-2016-18
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

729471

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.04.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основание чл.39,ал.1,т.5 от ЗОП (отм.), във вр. с §18 от ПЗР на ЗОП (отм.) прекратявам обществената поръчка по обособена по зиция №5 поради отпаднала необходимостта от провеждането й в резултат на съществена промяна на обстоятелствата по причини, които възложителят не е могъл да предвиди, а именно: Поради отпаднала нужда от Министерство на отбраната с Решение на Министерски съвет № 94/26.01.2017 г. е отнет имот – публична държавна собственост, представляващ поземлен имот №080009, намиращ се в област Бургас, община Бургас, землището на с. Равнец, с площ 3 524 487 кв. м. – застроена и незастроена площ, застроен с 50 сгради с обща застроена площ 17 449 кв. м., описани в Акт за публична държавна собственост № 1903 от 20.04.2016 г.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Oбособена позиция № 5: ОВИ 1359 - складов район с 6 бр. сгради и площ 29,14 дка, намиращ се в гр. Бургас, м. "Капчето", общ. Бургас, обл. Бургас и ОВИ 1409 - летище "Равнец" с 2 бр. съоръжения /писти за излитане и кацане/ и площ 3524 дка, намиращ се в с. Равнец, общ. Бургас, обл. Бургас.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Срокът за подаване на жалби по чл. 197 от ЗОП е 10 (десет) дни.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.08.2017 г. 


Възложител

Трите имена: КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
Длъжност: МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ