Версия за печат

01547-2017-0003

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 299 от дата 16.08.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков 1, За: Петър Ивов Сеферов, Гваделупа 9000, Варна, Тел.: 00359 52692232, E-mail: zop@port-varna.bg, Факс: 00359 52632953

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://port-varna.bg/index.php?l=2&m=4&p=22.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за сключване на рамково споразумение


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

№ ОП1-17 “Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на сгради част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Сключване на рамково споразумение с до трима потенциални изпълнители за срок до 3 (три) години за строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на сгради част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД по изпълнение на договор № 30/30.05.2006 г. с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сметка на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка ще се определят при всяко конкретно възлагане по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Сключване на Рамково споразумение, в което не са определени всички условия, за възлагане на договори за обществени поръчки за изпълнение на строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на сгради част от пристанищната инфраструктура по изпълнение на Инвестиционна програма на „Пристанище Варна“ ЕАД за съответната година, съгласно чл. 9, ал. 2 на Договор № 30 от 30.05.2006 г.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4999999 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с до трима потенциални инпълнители за срок до 3 (три) години, в което не са определени всички условия, съгл. чл. 81 - 82, чрез провеждане на публично състезание на основание чл. 20, ал. 2, т. 1, по реда на чл. 178 – 181 от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 ЗОП-в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Петър Ивов Сеферов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор