Версия за печат

00510-2017-0007

BG-Девня:

Информация при производство по обжалване

Услуги


І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, бул. Съединение № 78, За: Свилен Шитов, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg.


ІI: Информация за обществената поръчка

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00510-2017-0007

ІI.2) Обект на поръчката

Услуги

ІI.3) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми от квотата на Община Девня


IІI: Информация за обжалване

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Действие/бездействие на възложителя


IV: Дата на изпращане на настоящата информация

16.08.2017 г. 


V: Възложител

V.1) Трите имена

Свилен Янчев Шитов

V.2) Длъжност

Кмет на община Девня