Версия за печат

00164-2016-0018

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Стойчо Владев, Р.България 1092, София, Тел.: 02 9220676, E-mail: s.vladev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Място/места за контакт: Дирекция Отбранителна аквизиция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg.

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2016-013.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти в управление на Министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Освободени войскови имоти в управление на Министерство на отбраната намиращи се на тероторията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас
Код NUTS: BG321, BG312, BG313, BG332, BG341
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти в управление на Министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
936374.4 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: План за охрана на имотите в обособена позиция ; тежест: 20
Критерий: Предложен план за действие при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, нерегламентирано настаняване/ползване, аварии, терористични актове и взаимодействие със СлВП; тежест: 10
Критерий: Месечна цена на услугата за обособената позиция ; тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

21-37-616

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 076 - 134347 от 19.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ВИ-54-25 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: Охрана на имоти на територията на обл. Бургас, общ. Карнобат.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

14.04.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД ЕИК:130548570, бул. Стефансон № 1А, ет. 2, България 1220, София, Тел.: 02 9360509, Факс: 02 8320124

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 383760 BGN с ДДС 20%
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ВИ-54-26 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Охрана на имоти на територията на обл. Велико Търново, общ. Велико Търново и общ. Дебелец
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.04.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД, бул. Стефансон № 1А, ет. 2, България 1220, София, Тел.: 02 9360595, Факс: 02 8320124

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 138153.6 BGN с ДДС 20%
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ВИ-54-27 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: Охрана на имоти на територията на обл. Добрич, общ. Добрич и общ. Балчик.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.04.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД, бул. Стефансон № 1А, ет. 2, България 1220, София, Тел.: 02 9360595, Факс: 02 8320124

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 276307.2 BGN с ДДС 20%
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ВИ-54-28 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Охрана на имоти на територията на обл. Враца, общ. Враца и общ. Роман.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.04.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД, бул. Стефансон № 1А, ет. 2, България 1220, София, Тел.: 02 9360595, Факс: 02 8320124

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 138153.6 BGN с ДДС 20%
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.08.2017 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

АБ СОЛЮШЪН СЕКЮРИТИ ООД ЕИК: 2006866131 ВАДИМ ООД ЕИК: 203723567 Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУО ООД ЕИК: 131355648 СЕКЮРИТИ БУРГАС СОТ ООД ЕИК: 202099848 КРЕМЪК ЕООД ЕИК: 203101750 ГРУП 7 ЕООД ЕИК: 130214139 ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД ЕИК: 13065203 САЛАМАНДЪР - АСО: ЕИК: 113546751 БОС - ИТ ЕООД ЕИК: 131340233 ПС ГАРД ЕООД ЕИК: 130981137 АСО ПАНЕМА ООД ЕИК: 121100994 ЛОВЕЦ-01 ЕООД: 125539444 МОБА ЕООД ЕИК: 131340005 АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД ЕИК: 111030241 МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД ЕИК: 131550590 БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД ЕИК: 130548570 ЕЛИТКОМ 95 ЕАД ЕИК: 121054073 ЛЮКРИМ ГАРД ООД ЕИК: 130439196 МУЛТИФОРС А.С. ЕООД ЕИК: 831637711