Версия за печат

01259-2017-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РКП17-РД93-6 от дата 09.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна на Столична община, ул. Освобождение №25, За: Иванка Иванова, България 1330, София, Тел.: 00359 29217265, E-mail: ip_ivanova@abv.bg, Факс: 00359 28284883

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://krasnapoliana.com/public-procurement/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Топлинно и хидроизолиране на покрив на ДГ №169 „Коледарче“, район „Красна поляна”- Столична община

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извършване на строително монтажни работи по топлинно и хидроизолиране на покрив на детска градина №169 „Коледарче“, район „Красна поляна”- Столична община. Подробно видовете строително монтажни работи са описани в документацията за участие и техническите спецификации, които са обявени на профила на купувача.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите, които следва да се извършат в настоящото публично състезание са систематично свързани, поради което с оглед правилното и последователно изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, не се разделя на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 87000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" гарантира в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал.4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иванка Пламенова Иванова, упълномощена със Заповед №РКП16-РД09-52/06.06.2016г., на осн. чл.7, ал.1 от ЗОП от Възложителя Иван Вълчев Чакъров - кмет на район "Красна поляна"-СО

VIII.2) Длъжност

Младши експерт, отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси", район "Красна поляна"