Версия за печат

00912-2016-0002

BG-с. Карлуково, обл.Ловеч, общ. Луковит:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна психиатрична болница - Карлуково, с. Карлуково, обл.Ловеч, общ. Луковит, За: Д-р Христо Василев Василев, РБългария 5782, с. Карлуково, обл.Ловеч, общ. Луковит, Тел.: 0882 809051, E-mail: dpbkarlukovo@abv.bg

Място/места за контакт: Директор Д-р Христо Василев Василев

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dpbkarlukovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 66 Б от 01.04.2016 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00912-2016-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на лекарствени продукти за стационара на ДПБ Карлуково


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 28.06.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

МЕДОФАРМА ЕООД ЕИК 121578346, гр. София, ж.к. Младост 1 бл. 38 Б, РБългария 1784, гр. София, ж.к. Младост 1 бл. 38 Б, Тел.: 02 9743709

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Периодични доставки на лекарствени продукти за стационара на ДПБ Карлуково

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

28.06.2016 г. 

Крайна дата

28.06.2017 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
9837.77 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.06.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
10460.77 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

07.08.2017 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Христо Василев Василев
Длъжност: Директор ДПБ Карлуково