Версия за печат

01755-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1 от дата 03.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000692381

BG411, Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация Панчарево ЕООД, кв. Панчарево, ул. Кокалянско ханче №1, За: Д-р Андрей Андреев, България 1191, София, Тел.: 0888 685493, E-mail: sbdplr_pancharevo@abv.bg, Факс: 02 9923407

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://sbplr-pancharevo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/sbplr-pancharevo-501.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР Панчарево ЕООД - 20000 (двадесет хиляди) литра (+; - 20%)

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР Панчарево ЕООД - 20000 (двадесет хиляди) литра (+; - 20%)

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обект на поръчката за доставка на стоки, определени по списък предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища, одобрен от Министерски съвет в правилника за прилагане на ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 33400 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356222, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Андрей Иванов Андреев

VIII.2) Длъжност

Управител