Версия за печат

00164-2017-0022

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 59 от дата 28.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: инж. Петър Нелов, инж. Райна Рашкова, България 1092, София, Тел.: 02 9220794; 02 9220745, E-mail: p.nelov@mod.bg, Факс: 02 99880611

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ремонт на Сграда № 1 – Щаб на ВР 1276 – гр. Шумен

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е извършване на ремонт на съществуваща Сграда № 1 във войскови район 1276, гр. Шумен , който включва: основен ремонт на покрива на сградата; ремонт на фасадите на сградата в т.ч. поставяне на топлоизолация, нова фасадна мазилка, подмяна на съществуваща дървена дограма с нова от PVC и подмяна на съществуващи входни врати с нови врати; подмяна на съществуващите врати и поставяне на решетки на прозорците на помещенията на обособените зони за сигурност, въз основа на одобрени от Възложителя Инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ и количествена сметка за осигуряване изпълнението на функциите на Сграда № 1 като Щаб.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изпълнението на поръчката включва извършване на ремонтни и строително-монтажни работи на съществуваща сграда, която има самостоятелно експлоатационно предназначение. Дейностите по предмета на поръчката включват: основен ремонт на покрива на сградата, ремонт на фасадите на сградата в т.ч. поставяне на топлоизолация, нова фасадна мазилка и подмяна на съществуващата дървена дограма на сградата с нова от PVC и подмяна на съществуващи входни врати с нови врати; подмяна на съществуващите врати и поставяне на решетки на прозорците на помещенията на обособените зони за сигурност. Същите касаят един обект и не могат да бъдат разделени на обособени позиции. С оглед на гореизложеното не е възможно разделянето на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 441660 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП процедура по чл.18, ал.1, т.12 дава възможност на всички заинтересовани лица да подават оферти и гарантира равнопоставеност, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност при възлагането й. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал.2, т.1 от ЗОП, Възложителят прилага процедурата по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП (публично състезание), когато обществената поръчка при строителство има прогнозна стойност от 270 000 лева до 5 000 000 лева. В случая прогнозната стойност на поръчката е 441 660 лева без вкл. ДДС.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпването на обстоятелства по чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

министър на отбраната