Версия за печат

01158-2017-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-09-58 от дата 20.07.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: инж. Спас Вучев, експерт в дирекция Инфраструктура, акватория и собственост, България 1574, София, Тел.: 02 8079999; 02 8079930, E-mail: s.vuchev@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/195.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Проектиране за удълбочаване на 6 к. м., пристанище Варна Изток”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е изготвяне на работен проект за укрепване на кейови стени на 6-то и 7-мо корабни места и удълбочаване на акваторията пред 6-то корабно място до нивото на корабно място 7, т.е. до кота -12,50 в Черноморска система (ЧС). Към момента 6-то корабно място се използва за генерални товари, насипни и наливни товари от растителен произход. Кейовите стени са изградени през 60-те години на миналия век и от тогава са в интензивна експлоатация. Вследствие на дългогодишната експлоатация и въздействието на агресивната морска среда по конструкцията на кейовите стени се наблюдават дефектирали зони и пукнатини. През годините не са извършвани ремонтни дейности, освен запълване на фуги и каверни с ютени чувалчета. В последните години търговските интереси на операторите налагат обработка на кораби с все по-голямо газене, за които е необходимо използването на по-нова и по-тежка кейова механизация, обслужваща товаро-разтоварния процес. Товарооборотът се е увеличил многократно, което изисква осигуряване на устойчивостта и надеждността на кейовите стени. С оглед осигуряване на безопасна експлоатация, се налага извършването на реконструкция, рехабилитация, удълбочаване и др. В предмета на поръчката се включват дейности по проучване, проектиране за удълбочаване на дъното и за възстановяване и реконструкция на кейовите стени на 6-то и 7-мо к.м., до приключване на процедурите по съгласуване и одобряване от съответните органи и институции на изготвения работен проект. Проектът трябва да отчете конструктивните особености на съществуващите пристанищни съоръжения и на база на извършените от изпълнителя проучвателни работи да предложи решение за реконструкция и модернизация на кейовите стени с оглед увеличаване на проектната дълбочина на акваторията до 12,50м. Пълното описание на предмета на поръчката и изискванията на възложителя за изпълнението са описани в Техническата спецификация (Приложение № 1) към документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на поръчката е изпълнението на дейности по проучвателни работи, изготвяне на варианти за конструктивни решения и изготвянето на инвестиционен работен проект, като спецификата на услугите не предполага тяхното разделяне на обособени позиции. Също така, в конкретния случай е налице хипотезата на чл. 178, ал. 5 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 180000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП дава възможност възложителите да прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 за обществени поръчки с обект доставка или услуга, включително и услугите по Приложение 2, имащи прогнозна стойност от 70 000 лв. до съответния праг на чл. 20, ал. 1 от ЗОП в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. Определената от възложителя прогнозна стойност (180 000 лв. без ДДС) не надвишава прага по 20, ал. 1, т. 3, б. б) от ЗОП. Предвид на това провежданата процедура е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава пред Комисия за защита на конкуренцията в срока, указан в чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

Генерален директор